vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 379 Športni park Portoval


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Na podlagi kakšnega načrta oziroma vizije se izvajajo manjše in večje investicije v Športnem parku Portoval ter kdo glede teh investicij sprejema odločitve? Zdi se namreč, da tam ni več nobenega koncepta in da prostor izgublja športno-rekreativni značaj. Naj naštejem nekaj (po moji oceni) napak in vas prosim, da odgovorite na vprašanja, ki so ob tem zastavljena oziroma pobude: V športni park je bil umeščen parkirišče za avtodome, ki tja gotovo ne sodi. Zanima me, zakaj se je občina odločila za to umestitev? S tem se generira dodaten promet, tako da je ogrožena tudi prometna varnost športnikov in sprehajalcev. V park je umeščen tudi gostinski lokal, ki sicer lepo živi, toda živahno dogajanje ni primerno za igranje tenisa, ki je igra, ki zahteva visoko koncentracijo in ne preveliko hrupa v okolici. Ob tem dajem pobudo, da se na celotnem območju umiri promet na minimalno možno hitrost 10 km/h in razmisli o kakšnih cestnih barierah, saj se športniki in sprehajalci tam ne počutimo več varno. Zgrajeno je bilo novo otroško igrišče (ob pump tracku). Igral sicer še ni. Zanima me: zakaj je izvedba igrišča v pesku, glede na to, da je bila tam prej zelenica, ki je tudi idealna podlaga za otroško igrišče (z ustreznimi »tepihi« ob igralih)? Najmlajši otroci znajo majhne kamenčke tudi spraviti v usta, poleg tega pa je pesek tudi zelo umazan in prašen. Dajem pobudo, da se pesek odstrani in se znova vzpostavi zelenica. Dajem pobudo, da se postavijo tudi dodatne klopice in po možnosti pitnik (če infrastruktura to omogoča). Zakaj se je tudi pešpot med pumptracku in ob tem novem ograjenem igrišču izvedla na nestrokoven način? Z vozičkom je tam izredno težko peljati, prav tako se kolesom kolesa zarinejo v pesek in je vožnja zelo težka in je konec koncev tudi nevarnost padca. Dajem pobudo, da občina to poskuša urediti na strokovno ustrezen način. Tudi na tem mestu bi lahko bila še kakšna klopica več. Občina je zgradila tudi tribuno nad pumptrackom. Zanima me, kakšen je namen te tribune? Poleg tega me zanima, ali in kako bo občina sanirala izvedbo, saj se sedaj na stezo steka pesek in zemlja kot posledica te ureditve. Ali in kje bo občina znova vzpostavil skate park, ki je nekaj časa lepo živel v športnem parku Loka?

 

Odgovor

ŠRP Portoval ima izrazit športno-rekreacijski značaj, kar je opredeljeno v prostorskih dokumentih (OPN in podrejeni dokumenti). Sestavljajo ga elementi, ki sodijo v takšno območje in so v podobnih območjih umeščeni tudi drugje po Sloveniji in v svetu. Obstoječe športne vsebine (stadion, tenis igrišča, nogometna igrišča) so v zadnje času dopolnile še druge (predvsem rekreacijske) vsebine: prostor za piknike ob Krki, »pump track«, ureditev otroškega igrišča, urejeno parkiranje s prostorom za avtodome (PZA), urejajo se tudi pešpoti v širšem območju, dodaja se zasaditve in urbano opremo.

 

Ob urejanju prometne situacije, je bilo treba poleg obstoječe garažne hiše ob Topliški cesti zagotoviti še dodatna parkirišča in ustrezno manipulacijo prometa (obračanje, dostava in servisni dovozi, dovoz za avtobuse…). Prostor za avtodome (PZA) je bil strateško umeščen v to območje že v fazi priprave prostorskega dokumenta, saj je MONM ena redkih mestnih občin, ki tega segmenta turizma še nima ustrezno pokritega. Pozicija v območju ŠRP Portoval je glede na bližino mestnega jedra, mestnega gozda in obrežij reke Krke primerna in najmanj moteča – predvsem, ker v bližini ni stanovanjskih ali poslovnih objektov. Sobivanje PZA-ja in športno rekreacijskih površin glede na izkušnje ni problematična, ob tem pa je bilo razmeroma enostavno izvesti PZA ob izvedbi že načrtovanih parkirišč v območju prometne zanke. Promet na tem delu ŠRP poteka umirjeno in kontrolirano brez možnosti razvitja večjih hitrosti, zato menimo, da ne ogroža prometne varnosti. Ob tem na MONM iščemo še druge možne lokacije za razvoj tega segmenta turizma.

 

Gostinski lokal je običajno del vsakega športnega kompleksa saj povečuje socialno vključenost in dinamiko v prostoru ter nudi nekatere funkcionalne dopolnitve rabe športno-rekreacijskih površin. Menimo, da umestitev gostinske ponudbe v tem okolju ni moteča. Športna dejavnost v neposredni bližini (tenis igrišča) je povsem združljiva z območjem prostora za piknike in gostinsko ponudbo, ki se (pod nadzorom MONM) vrši na tem območju.

Glede otroškega igrišča standardi zahtevajo podlago, ki preprečuje hujše poškodbe otrok pri padcu z igral. Predpis med drugimi rešitvami dovoljuje peščeno-gramozno podlago v debelini, ki ublaži padec obenem pa se s tem nasutje prekrivamo pritrdilne elemente (temelje, sidranje) igral, ki prav tako ne smejo predstavljati nevarnosti ob uporabi igral. Zelenica po predpisih za otroška igrišča ni ustrezna podlaga, poleg tega na določenih, bolj obremenjenih delih, redno nastajajo luže in območja brez trave. Igrala so že izbrana in bodo skladno s projektom ureditve celotnega parka nameščene še pred poletnimi počitnicami. Dodatne klopi so predvidene po projektu v okviru otroškega igrišča in bodo, če bodo finančna sredstva to dopuščala, tudi postavljene. Pitnik zahteva zahtevnejši gradbeni postopek in soglasja, zato zaenkrat ne gre v izvedbo, je pa predlagana pozicija, če se bi zanj v bodoče odločili. Peščene poti so izvedene na enak način kot drugje v območju. Peščena podlaga se bo sčasoma utrdila.

 

Tribuna nad pump trackom je namenjena posedanju in druženju vseh, ki pridejo v to območje ali spremljajo svoje otroke, ki uporabljajo pump track. Pogled s tribune omogoča dobro preglednost nad celotno stezo. Izvedena je kot enostavna lesena bariera z zadnje strani zasuta s peskom, da je omogočeno odvodnjavanje. Del brežine pod zadnjo vrsto je zaradi izvedbe še nezatravljen, zato prihaja do usipanja materiala. V roku meseca ali dveh se bo ta del obrasel s travo, kar bo problem odpravilo. Tribuna omogoča posedanje velikega števila ljudi s pogledom na reko Krko in mestno jedro, zato s tem tudi odpravlja potrebo po dodatnih klopeh v parku na spodnji strani pump tracka.

 

Skate park je kot večja športna površina predviden v območju novega mostu v Ločni, ko se bodo tam urejale površine na južni strani Šmarješke ceste (med cesto in Krko). V mestnem središču pa se bo manjši skate park lahko umestilo v območju na Loki v sklopu preureditve celotnega področja športno-rekreacijskih površin in ob navezavi na novo predvideno brv Loka-Kandija oziroma v okviru OPPN Novi trg. Nekaj predlogov in konkretnejših konceptov za ureditev tega dela območja že obstaja, vendar idealne in širše usklajene končne rešitve še ni.

 

 

Pripravili:

 

Danica Okleščen

višja svetovalka za investicije

 

Mojca Tavčar

vodja oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                                  direktorica

Nazaj na seznam