vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
30.06.2017 Priprava Odloka o preoblikovanju odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in sprejem Martina Vrhovnik Urad za družbene dejavnosti
27.03.2017 Odkup nepremičnine, parc.št.808/5, K.O.Šmihel, in ureditev javne razstveljave Martina Vrhovnik Urad za prostor in razvoj
15.12.2016 Pridružitev Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto k fakultetam za ustanovitev univerze v Novem mestu Martina Vrhovnik Urad za družbene dejavnosti
05.07.2016 Sprememba načina obračunavanja plačil za udeležbo na sejah Občinskega sveta Martina Vrhovnik Urad za finance in splošne zadeve
05.07.2016 Nasprotje interesov članov Občinskega sveta – stališče Martina Vrhovnik Urad za finance in splošne zadeve
23.05.2016 Postavitev igral za starejše v KS Drska Martina Vrhovnik Urad za družbene dejavnosti
18.04.2016 Najemnina za poslovne prostore Martina Vrhovnik Urad za prostor in razvoj
18.04.2016 Dan odprtih vrat Mestne občine Novo mesto Martina Vrhovnik Kabinet župana
23.02.2016 Razveljavitev sklepa občinskega sveta št.060-20/2015 z dne 12.11.1015 in ponoven postopek imenovanja komisije Martina Vrhovnik Urad za finance in splošne zadeve
22.01.2016 Imenovanje Občinske volilne komisije - razveljavitev sklepa št. 040-20/2015 z dne 12.11.2015 in ponoven postopek imenovanja komisije Martina Vrhovnik Urad za finance in splošne zadeve
14.12.2015 Oddaja prostora v najem v prostorih kegljišča v Portovalu Martina Vrhovnik Urad za družbene dejavnosti
07.09.2015 Sprememba voznega reda MPP Martina Vrhovnik Urad za gospodarske javne službe
07.09.2015 Posredovanje izpiskov o sejninah v e-obliki Martina Vrhovnik Urad za finance in splošne zadeve
17.12.2014 Priprava sprememb in dopolnitev Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM (Ur.l. RS, št. 62/10) Martina Vrhovnik Urad za davke
17.12.2014 Poročilo o uspešnosti izvajanja procesa enakomerne porazdelitve romskih učencev v mestnih osnovnih šolah - sklep 29. seje Občinskega sveta z dne 29.5.2014 Martina Vrhovnik Urad za šolstvo, šport in mladino
11.02.2014 Evidentiranje odhodov svetnikov s sej občinskega sveta Martina Vrhovnik Kabinet župana
04.12.2013 Realizacija sklepa OS, št. 489, v zvezi z OPPN Mrzla dolina – zahod Martina Vrhovnik Urad za premoženje in kmetijstvo
04.12.2013 Ažuriranje seznama članov delovnih teles na spletni strani MO NM Martina Vrhovnik Kabinet župana