vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Realizacija sklepa OS, št. 489, v zvezi z OPPN Mrzla dolina – zahod


Datum: 04. 12. 2013
Urad: Urad za premoženje in kmetijstvo
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Vprašanje, ali je občinska uprava že naredila kakšno aktivnost in kateri urad ter javni uslužbenec je odgovoren oziroma zadolžen za realizacijo tega sklepa?

Občinski svet je na 23. seji, dne 11.7.2013 v zvezi z OPPN Mrzla dolina – zahod sprejel sklep, da bo v roku dveh let po sprejemu OPPN Mrzla dolina – zahod zagotovljen stalni dostop in ukinil začasni dostop na gradbišče.      

Odgovor

S strani občinske uprave je bilo takoj po sprejetju OPPN Mrzla dolina – zahod opravljenih več razgovorov z investitorjem, ki je zainteresiran za izvedbo 1. faze OPPN- podjetjem Dolnov d.o.o. V začetku meseca oktobra je bil pripravljen predlog Pogodbe o opremljanju, s katero je med drugim predvideno, da bo občina pridobila zemljišča, po katerih je v skladu z določili OPPN Mrzla dolina-zahod načrtovana dostopna cesta »C«, investitor pa bo po pridobitvi zemljišč s strani občine, z lastnimi sredstvi v skladu z izdelanimi projekti PGD/PZI in pridobljenim gradbenim dovoljenjem v sodelovanju z občino izvedel tudi cesto »C«.

S pogodbo o opremljanju je predvideno, da bo podjetje Dolnov d.o.o. v sodelovanju z občino in investitorjem OPPN Brod Drage pristopilo tudi k izgradnji skupne dostopne ceste »1A« s priključitvijo na cesto Brod in izgradnji priključne ceste »C« na območju OPPN Mrzla dolina. Investitor je pojasnil, da se strinja s predlaganim konceptom komunalne opreme po pripravljenem osnutku pogodbe o opremljanju, vendar z odložnim pogojem glede izvedbe ceste »1A«, vezanim na pridobitev zemljišča in izvedbo ceste »C«.

Dogovorjeno je bilo, da investitor oz. podjetje TOPOS d.o.o. izdela projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto »C«, z vsemi podatki za parcelacijo tangiranih zemljišč, ki so osnova za pripravo ponudbe lastniku zemljišča za odkup s strani občine.

Ker projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto »C« še niso izdelani oziroma še niso bili predani občini, s postopki za pridobitev zemljišč ne moremo pričeti. Da bi lahko urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo posredoval ponudbo za odkup lastnikom tangiranih zemljišč, morajo biti za ta namen načrtovana sredstva v proračunu in sprejet NRP.

Glede  zadolžitev v zvezi z realizacijo navedenega sklepa lahko pojasnimo, da je za načrtovanje sredstev v proračunu in sestavo NRP pristojen Urad za razvoj in investicije. Po zagotovitvi sredstev v proračunu prične s svojimi aktivnostmi glede odkupa zemljišč Urad za premoženjske in kmetijstvo. Takrat bo naloga dodeljena konkretnemu uradniku.

Urad za davke pa je zadolžen za pripravo in koordinacijo pogodbe o opremljanju.

Sklenitve pogodbe o opremljanju med Mestno občino Novo mesto in podjetjem Dolnov d.o.o. je odvisna od investitorja in je vezana na pridobitev dovoljenja za gradnjo objektov na ureditveni enoti UE2, vključno s komunalno opremo, ki jo je v skladu z določili OPPN Mrzla dolina-zahod, s strani investitorja potrebno zagotoviti v prvi fazi.

Nazaj na seznam