vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Poročilo o uspešnosti izvajanja procesa enakomerne porazdelitve romskih učencev v mestnih osnovnih šolah - sklep 29. seje Občinskega sveta z dne 29.5.2014


Datum: 17. 12. 2014
Urad: Urad za šolstvo, šport in mladino
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Vprašanje, kdaj bo občinska uprava pripravila poročilo o uspešnosti izvajanja procesa enakomerne porazdelitve romskih učencev v mestnih osnovnih šolah - sklep 29. seje Občinskega sveta z dne 29.5.2014.

V skladu s Strategijo reševanja romske problematike v MO NM za obdobje 2013 – 2020 je občinska uprava dolžna poročati občinskemu svetu o uspešnosti izvajanja procesa enakomerne porazdelitve romskih učencev v mestnih osnovnih šolah.

Zaprosilo, da uprava to poročilo pripravi za naslednjo sejo Občinskega sveta

Odgovor

V Strategiji reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto ukrep št. 3.6.2.1. določa enakomerno porazdelitev romskih učencev v mestnih osnovnih šolah z oblikovanjem skupnih šolskih okolišev.

Na podlagi tega ukrepa so bili na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto dne 10. 7. 2014 sprejeti odloki, ki so bili objavljeni v Uradnem listu št. 56/2014, dne 25. 7. 2014. Odloki mestnim osnovnim šolam določajo šolski okoliš, ki pripada posamezni šoli in skupni šolski okoliš, ki je skupen več osnovnim šolam. Za OŠ Bršljin, OŠ Center in OŠ Drska je bil na presečišču šolskih okolišev oblikovan en skupni šolski okoliš, za OŠ Šmihel in OŠ Grm pa drugi skupni šolski okoliš. Iz teh skupnih šolskih okolišev se bodo učenci v 1. razred vpisovali v vse šole, za katere je skupni šolski okoliš določen.

 

Otroke iz skupnih šolskih okolišev lahko v skladu z zakonodajo (7. člen Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javne mreže glasbenih šol UR. l. RS, št. 16/98,27/99 in 134/2003- v nadaljevanju Uredba) vpišemo v 1. razred v osnovne šole iz skupnega šolskega okoliša v šolskem letu 2017/18. Omenjeni člen Uredbe namreč določa, da se šoli oz. šole iz skupnega šolskega okoliša najmanj dve leti pred vpisom otrok dogovorijo, v katero šolo starši vpišejo otroke in o tem obvestijo starše otrok in ustanovitelja. Če se šole o vpisu otrok ne dogovorijo, o tem najmanj eno leto pred vpisom odloči ustanovitelj, ki z odločitvijo seznani šole, te pa obvestijo starše.

 

Do vpisa iz skupnih šolskih okolišev pa naj bi OŠ Bršljin in OŠ Šmihel spodbujala romske starše k prepisu romskih učencev iz OŠ Bršljin in OŠ Šmihel na druge mestne osnovne šole.

 

V Strategiji reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto je to ukrep št. 3.6.2.2., ki določa zagotavljanje prepisa romskih otrok v času šolanja na vse mestne osnovne šole. Za prepis učencev, ki so v času sprejemanja odlokov že obiskovali OŠ Bršljin, so interes za prepis iz OŠ Bršljin v druge OŠ izrazile 4 družine, ki naj bi v šolskem letu 2014/15 prepisale 15 učencev. Tovrstnega interesa starši, katerih otroci obiskujejo OŠ Šmihel, niso izrazili.

 

Od 1.9. do 30. 11. 2014 so bili iz OŠ Bršljin izvedeni prepisi štirih učencev, ki so obiskovali OŠ Bršljin. Trije so se prešolali v OŠ Grm, eden v OŠ Drska. Iz OŠ Šmihel v tem času prepisov romskih učencev v druge osnovne šole ni bilo.

 

Dva brata in sestra so se s 1. 9. 2014 prepisali v OŠ Grm. Vsi ti trije učenci so bili najprej vpisani v OŠ Grm, potem so se prepisali na OŠ Bršljin. Ko je bil starejši brat zaradi vzgojnega ukrepa 1. 9. 2014 prešolan na OŠ Grm, sta se starša odločila in prepisala tudi njegovega brata in sestro. Starejši brat in sestra obiskujeta 5. razred, mlajši brat pa 4. Oba brata imata že po en opomin iz vedenja zaradi neprimernega obnašanja na avtobusu.

Ravnateljica poroča, da prešolani otroci obiskujejo pouk dokaj redno, in da njihovi izostanki ne odstopajo od povprečnega števila izostankov ostalih otrok.

 

OŠ Grm pa je na prošnjo starša Roma s 1. 9. 2014 v šolo sprejela tudi učenca prvošolca, ker njegova dva brata in sestra že od 17. 9. 2012 obiskujejo OŠ Grm, čeprav živijo v Brezju. Otroci se ne vključujejo v prevoz, ker jih v šolo vozi oče.

 

En učenec se je s 6. 10. 2014 prepisal v OŠ Drska in sicer v 5. razred. Šola poroča, da učenec redno obiskuje pouk. V začetku ga je v šolo vozil oče, ker ni želel, da se v šolo vozi skupaj z drugimi Romi, sedaj pa učenec uporablja avtobus.

OŠ Drska je 4. 9. 2014 prejela vlogo starša Roma za prešolanje dveh sinov, vendar je starš vlogo 8. 9. 2014 po telefonu umaknil z utemeljitvijo, da je otrokoma s prešolanjem le zagrozil, da bi izboljšala vedenje, Povedal je, da bosta oba šolanje nadaljevala v OŠ Bršljin.

 

V OŠ Center se ni prešolal noben Rom.

 

Zavrnjenih vlog za prešolanje učencev iz OŠ Bršljin in iz OŠ Šmihel v druge osnovne šole v mestu ni bilo.

 

V OŠ Bršljin je v šolskem letu 2014/15 137 romskih učencev, v OŠ Šmihel 36 in v OŠ Grm 21. Število romskih učencev je v OŠ Bršljin res izjemo visoko (25%) in ukrepi so nujni, zato je bil podan predlog, da v času pred vpisom učencev Romov v 1. razred iz skupnega šolskega okoliša zmanjšujemo število romskih učencev na OŠ Bršljin s prepisi. Prepis pa se lahko izvede le na željo staršev, ki pa za to dejanje potrebujejo spodbudo. Ena od teh je, da jih k temu usmerja šolska svetovalna služba, druga spodbuda za to je zaveza Mestne občine Novo mesto, da bo za prepisane učence zagotavljala organiziran prevoz. Za štiri prepisane učence prevoz trenutno zagotavljamo skupaj s prevozom 22-tih romskih učencev v OŠ Dragotina Ketteja. Če bi bilo število prepisanih učencev večje, bi zagotavljali samostojen prevoz. Tretja spodbuda pa je zagotovo pripravljenost ravnateljev in šolskih kolektivov na sprejem romskih otrok iz OŠ Bršljin, za kar pa soglasja ravnateljev vseh osnovnih šol v mestu tudi imamo. Najbolj pomembna za realizacijo obeh ukrepov pa je pripravljenost in sprejemanje izvedbe obeh ukrepov s strani staršev Romov in Neromov. Brez te pripravljenosti sprememb ne bo.

Nazaj na seznam