vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Priprava sprememb in dopolnitev Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM (Ur.l. RS, št. 62/10)


Datum: 17. 12. 2014
Urad: Urad za davke
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Pobuda, da župan in občinska uprava na eno od prihodnjih sej uvrstita spremembo in dopolnitev Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO NM v smislu delne oprostitve plačila komunalnega prispevka. Na ta način bi tudi MO NM bila bolj »privlačna« za morebitne nove investorje in hkrati primerljivejša glede plačevanja komunalnega prispevka.

Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v MO NM določa za posamezne dejavnosti in posamezna območja v občini visok znesek komunalnega prispevka, ki ga občani in drugi investitorji ne zmorejo plačati in presega razumljive vrednosti.

V prejšnjem mandatu Občinskega sveta je bil s strani občinskih svetnikov in tudi delovnih teles Občinskega sveta že podan konkreten predlog za znižanje plačila komunalnega prispevka. Za 30. sejo Občinskega sveta v juniju 2013 je bilo s strani občinske uprave pripravljeno gradivo, ki je bilo na predlog svetnikov umaknjeno iz obravnave, ker ni zasledovalo cilja, da se komunalni prispevek zniža.

Odgovor

Strinjamo se, da je plačilo komunalnega prispevka za investitorje velik strošek, ki ga morajo poravnati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, saj predstavlja od 5%-15% vrednosti investicije, kakor tudi, da so nizke odmere komunalnega prispevka bolj »privlačne« za investitorje. Res pa je tudi, da so v zvezi z nameravano investicijo pomembni tudi drugi faktorji, zaradi katerih se investitorji odločijo za gradnjo v določeni občini. Na to med drugim kažejo tudi podatki o številu izdanih gradbenih dovoljenj v posamezni občini, po katerih je Mestna občina Novo mesto takoj za  Ljubljansko občino.

 

Po zadnji spremembi Odloka o KP v MONM,( ki jo je OSMONM sprejel decembra 2013,  Uradni list RS, št. 112/13), s katero so bili znižani stroški na enoto mere in posamezni faktorji dejavnosti in s tem odmere KP  za 7% do 14 %, so višine odmerjenih KP v Mestni občini Novo mesto nekoliko nižje od odmer v primerljivih mestnih občinah v Sloveniji. Seveda pa ne morejo biti primerljive s sosednjimi občinami z nižjo stopnjo komunalne opremljenosti , kjer občine v komunalno opremo niso vložilo toliko sredstev kot v mestnih občinah.

 

Pobuda za spremembo Odloka o KP v MONM, obravnavana na 30. seji OSMONM, dne 10.7.2014, ki je bila podana za delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka v posameznih primerih, ko komunalni prispevek presega razumljive vrednosti, se je nanašala na primer, ko bi privatni investitor v naselju izven mesta želel zgraditi objekt, v katerem bi lahko bila pošta, bančni avtomat ali kakšna druga dejavnost za potrebe tega kraja. Torej na objekt, ki ni povezani s posebnim javnim oziroma splošnim družbenim pomenom (stavbe za kulturo in razvedrilo, izobraževanje, zdravstvo, muzeji, knjižnice, športne dvorane, ..) pač pa na objekt, ki ga bo investitor zgradil zaradi trženja in ustvarjanja prihodka.

Navedene pobude zato ni možno povezovati z občino Piran, ki je bila navedena kot primer dobre prakse, saj tovrstnih primeri tudi glede na določila Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Piran (Ur.l. RS, št. 196/12) ne morejo biti predmet zmanjšanja ali oprostitve plačila komunalnega prispevka na podlagi pobude župana in odločitve občinskega sveta.

 

Zato bi navedeno pobudo za spremembo odloka v skladu z zakonodajo lahko obravnavali izključno za objekte, povezane s posebnim javnim oziroma splošnim družbenim pomenom,  katerih investitor je Mestna občina Novo mesto, oprostitve pa bi se lahko nanašale izključno na odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

To pa ni bil namen podane pobude, ko je šlo za zasledovanje cilja znižanja komunalnega prispevka za navedeni primer.

Seveda pa obstajajo drugi načini za spodbujanje določenih skupin k odločitvam, da bodo izvajali investicije v Mestni občini Novo mesto. Za ta namen nameravamo v proračunu MONM zagotoviti določena sredstva in vzpostaviti mehanizme za njihovo črpanje, tako, da bodo posredno ti investitorji lahko deležni določenih olajšav pri investicijah v povezavi z odmerjenim komunalnim prispevkom.

Nazaj na seznam