vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sprememba voznega reda MPP


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Pobuda za spremembo voznega reda na relaciji Krka – Ragovska – Ulica Slavka Gruma – Košenice.

S 1.7.2015 je bila navedena relacija MPP ukinjena (odhod ob 22.10 uri izpred tovarne zdravil Krka). To relacijo je koristilo veliko število krajanov KS Drska (cca 40), zato prosijo za preučitev možnosti vrnitve te lokacije MPP-ja in termina ob 22.10 uri. 

Odgovor

Na pobudo je odgovoril podžupan Boštjan Grobler na sami seji (Seznanjeni s konkretno pobudo s strani občanov, zato so takoj pristopili k iskanju rešitve. V reševanje zadeve se je aktivno vključil tudi sam podžupan na terenu in zaznal izraženo potrebo. V sodelovanju s podjetjem Arriva,d.o.o. se je že našla rešitev, kar pomeni, da bo konkretna avtobusna linija ob 22.10 uri ponovno uvedena).

Odgovor Občinske uprave:

Od 1.9.2015 dalje, se ta večerna linija v mestnem potniškem prometu Novo mesto spet redno izvaja.

 

Pripravil:

Jure DUH, višji svetovalec

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE     

Nazaj na seznam