vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Oddaja prostora v najem v prostorih kegljišča v Portovalu


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Vprašanje, zakaj se ob kegljišču v Portovalu še ni oddal prostor v najem?

V tem prostoru je predvidena gostinska dejavnost, za kar je pridobljeno tudi dovoljenje. Izveden je bil tudi javni razpis za oddajo lokala v najem, vendar se lokal zaradi različnih interesov oddaja ni realizirala.

Vprašanje, zakaj se toči pijača v neprimernih klubskih prostorih TK Portoval?

Pobuda za realizacijo javnega razpisa za oddajo prostora v najem.

Odgovor

Stališče občinske uprave je, da je potrebno v primeru javnih športnih objektov zagotoviti, da vse dodatne dejavnosti potekajo predvsem kot podpora in dopolnitev osnovni športni dejavnosti športnih društev. V primeru, ko se v javnem športnem objektu opravlja gostinska dejavnost,  mora izvedba le-te biti usklajena s pretežnimi športnimi uporabniki objekta. V primeru športnega objekta v Portovalu je načrtovan gostinski lokal prostorsko neprimeren za  izvajanje gostinske dejavnosti odprtega tipa. Rešitve smo iskali skupaj s pretežnimi uporabniki športnih prostorov in v interesu in korist športa.

Pobuda bo realizirana, ko bo koncept sestavljen in dogovorjen skupaj z obstoječimi športnimi uporabniki tega športnega objekta.

 

Pripravila:

Ivica MENGER,                                                                    dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

višja svetovalka za šport                                              DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam