vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Imenovanje Občinske volilne komisije - razveljavitev sklepa št. 040-20/2015 z dne 12.11.2015 in ponoven postopek imenovanja komisije


Datum: 22. 01. 2016
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

 

Na 10. seji občinskega sveta dne 12.11.2015 je bila imenovana občinska volilna komisija za mandat 2015-2018.

Mnenja smo, da komisija ni sestavljena v skladu z volilno zakonodajo,  konkretno s 4. in 35. členom Zakona o lokalnih volitvah ob smiselni uporabi 34. člena Zakona o volitvah v Državni zbor RS. To velja za člane in namestnike članov, medtem, ko za predsednika in namestnika predsednika nimamo pripomb ( razen politične nevtralnosti).

Zaradi navedenega in ob upoštevanju usmeritev Ministrstva za notranje zadeve - Službe za lokalno samoupravo v zvezi z nalogami in oblikovanjem občinskih volilnih komisij iz leta 2014, ki so bile posredovane vsem lokalnim skupnostim,predlagamo, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in administrativne zadeve prouči našo pobudo za predlog in navedbe ter sklep štev. 040-20/2015 z dne 12.11.2015 razveljavi in začne nov postopek imenovanja komisije.

Zakon o lokalnih volitvah v 35. členu določa pravila o sestavi komisije, glede načina oblikovanja komisije pa v 4. členu napotuje na smiselno uporabo določbe 34. člena Zakona o volitvah v DZ, ki določa, da se »volilne komisije imenujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se upošteva njihova sorazmerna zastopanost«( 4. odstavek 34. člena ZVDZ). Nadalje 5. odstavek tega člena določa« da se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah izvoljeni kandidati po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov.

Upravičeno lahko dvomimo, ali bo volilna komisija v tej sestavi samostojno in neodvisno opravila svoje naloge v skladu z 41. členom ZLV in bo delovala zakonito in nepristransko, njene naloge pa so še kako pomembne za vse stranke in liste, ki bodo nastopale na prihodnjih lokalnih volitvah.

Predlagamo, da Komisija za  mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prouči naše pripombe in navedbe ter ponovi postopek kandidiranja in imenovanja članov občinske volilne komisije in predlog pripravi tako,da bo upoštevala  pravilo o sestavi komisije v skladu z 35. členom Zakona o lokalnih volitvah in 34. člena Zakona o volitvah v DZ, kar pomeni, pravilo o politični zastopanosti strank glede na volilni rezultat na zadnjih lokalnih volitvah in priporočila resornega ministrstva. V skladu z omenjenim navodilom pa upošteva rezultat strank in list, ki so sodelovale na volitvah.

V kolikor v roku 2 mesecev mandatna komisija ne bo spremenila sklepa, bomo sprožili postopek pri ustreznih organih za presojo zakonitosti sklepa štev. 040-20/2015 z dne 12.11.2015.

Odgovor

Komisija za statut in poslovnik bo za pravno mnenje zaprosila pravno službo Občinske uprave. Po prejemu le-tega bo oblikovala svoje stališče glede razveljavitve sklepa, št. 040-20/2015 z dne 12.11.2015, in morebitnega ponovnega postopka imenovanja Občinske volilne komisije.

 

Kabinet župana

Nazaj na seznam