vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Razveljavitev sklepa občinskega sveta št.060-20/2015 z dne 12.11.1015 in ponoven postopek imenovanja komisije


Datum: 23. 02. 2016
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Na seji občinskega sveta dne 17.12.2015 je svetniška skupina SLS podala pobudo, da se razveljavi sklep občinskega sveta MO NM št. 060-20/2015 z dne 12.11.2015 o imenovanju občinske volilne komisije in ponovi postopek imenovanja komisije.

Na našo pobudo je le kabinet župana zapisal odgovor:/navajam:" Komisija za statut in poslovnik bo za pravno mnenje zaprosila pravno službo občinske uprave. Po prejemu le-tega bo oblikovala stališče glede razveljavitve sklepa št. 060-20/2015 z dne 12.11.2015 in morebitnega ponovnega postopka imenovanja Občinske volilne komisije".

Komisija za statut in poslovnik tega na sejah ni obravnavala. Na dnevnem redu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je razvidno,da je bila na zadnji seji na dnevnem redu ta točka, vendar odločitve ne poznam, ker nikjer ni objavljena med gradivi za to sejo občinskega sveta.

Ponovno poudarjamo, da se ne moremo strinjat, da v občinski volilni komisiji SLS nima člana, ki smo ga predlagali, glede na to, da je stranka na lokalnih volitvah 2014 dosegla četrto mesto po številu volilnih glasov (1285 glasov).

Naši zahtevi smo priložili navodila ministrstva za notranje zadeve in obrazložili zahtevek, ki temelji na zakonodaji s področja lokalnih volitev (Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v DZ).

Tokrat dajemo pobudo županu, kot varuhu zakonitosti dela občinskega sveta, da poskrbi, da odgovor in odločitev prejmemo do naslednje seje občinskega sveta.

Poleg tega želimo informacijo, katere stranke in liste so posredovale predloge kandidatov za člane občinske volilne komisije, razen za predsednika in namestnika komisije.

Ostalih prilog tokrat ne prilagamo, ker so bile priložene naši prvi pisni pobudi.

Odgovor

Preučili smo Zakon o lokalnih volitvah. Menimo, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Novo mesto pri sestavi volilne komisije delovala v skladu s 4. in 35. členom Zakona o lokalnih volitvah. 

Pojasnila Ministrstva za notranje zadeve in drugih organov ter odgovori na vprašanja z dne 5.3.2014, ki jih je za potrebe lokalnih volitev za leto 2014 izdala Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve, niso obvezna.

Obvezno razlago posameznih členov zakona lahko da le zakonodajalec, to je Državni zbor.

 

Pripravila:

Jasna Jazbec Galeša

Podsekretar za splošno pravne zadeve

 

 

                                                                                                      Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

                                                                                                DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam