vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Nasprotje interesov članov Občinskega sveta – stališče


Datum: 05. 07. 2016
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije definira nasprotje interesov kot okoliščino, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Določbe ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov zavezujejo uradne osebe, med katere ta zakon med drugim prišteva funkcionarje in člane organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja.

Kar nekaj situacij je bilo pri odločanju na Občinskem svetu do sedaj, ko bi lahko ocenili, da hkratno opravljanje določenih funkcij ali nalog lahko vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog posameznega člana Občinskega sveta. Še najbolj očitno je bila ta zadeva vidna na seji 26.5.2016 v zvezi s točko statusnih sprememb javnih zavodov, v katerih je kar 6 članov Občinskega sveta hkrati tudi članov svetov v teh zavodih. Zato predlagam, da se pridobi stališče in mnenja, kako ravnati v primerih, ko se odloča o zadevah, ki so vezane na določen subjekt (javni zavod, javno podjetje) in je član občinskega sveta hkrati:

 

1. član sveta javnega zavoda
2. vodilni delavec in ali član nadzornega sveta javnega podjetja.

Prav tako je potrebno imeti stališča, ali član Občinskega sveta lahko glasuje v primeru, ko je predlagan v svet javnega zavoda ali javnega podjetja.(Menim, da lahko, ker gre za kolektivno odgovornost).

Zaradi objektivnosti odgovora predlog, da se mnenje in stališče pridobi pri državnih oranih (Komisiji za preprečevanje korupcije itd.).

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je pridobila stališča Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi s problematiko, na katero opozarja svetnica. Odgovori so v prilogi.

 

 

Pripravila:

Jasna J. Galeša

Podsekretar za splošno pravne zadeve

 

                                                                                  Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

                                                                          DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Priponka k odgovoru

Nazaj na seznam