vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sprememba načina obračunavanja plačil za udeležbo na sejah Občinskega sveta


Datum: 05. 07. 2016
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Pobuda županu, da razmisli in predlaga drugačen način obračunavanja plačil za udeležbo na sejah (sejnine), kar se lahko uredi v Poslovniku o delu Občinskega sveta MO NM ali Pravilniku o plačah funkcionarjev.

Pravica in dolžnost članov Občinskega sveta je, da svojo funkcijo in delo opravljajo vestno in odgovorno in da se udeležujejo sej Občinskega sveta. V zadnjem času se dogaja, da kar nekaj svetnikov odhaja iz seje predčasno, s čimer je včasih vprašljiva potrebna večina prisotnih za odločanje. Še bolj kot to, me moti, da na ta način kažejo nespoštljiv odnos do svoje funkcije, do župana in ostalih članov Občinskega sveta.

Menim, da sedanja ureditev ni pravična in stimulativna za tiste člane Občinskega sveta, ki so na sejah do zaključka seje.

Odgovor

Predlog svetnice je dober in ga Občinska uprava podpira. Posredovali ga bomo Komisiji za statut in poslovnik, ki ga bo lahko upoštevala pri oblikovanju sprememb in dopolnite Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Novo meto.

 

Pripravila:

Jasna J. Galeša

Podsekretar za splošno pravne zadeve

 

                                                                                  Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

                                                                          DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam