vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odkup nepremičnine, parc.št.808/5, K.O.Šmihel, in ureditev javne razstveljave


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Parcela 808/5, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, je v naravi dostopna cesta za 5 stanovanjskih hiš, na njej je zgrajena tudi kanalizacija.

Parcela je v privatni lasti, lastnik plačuje vse davke in prispevke, povezane z zemljiščem, ne more pa zemljišča uporabljati.

Lastnik je podal na MO NM pobudo za odkup, vendar je odgovor MO NM negativen.

Ker lastnik želi, da se uredi lastništvo predmetne nepremičnine in jo prenese na MO NM, namesto plačila pa želi, če to ni mogoče, da se uredi na tej parceli  javna razsvetljava.

Pred leti je na tej parceli že bila javna razsvetljava in je v zemlji ostala tudi (po odstranitvi drogov javne razsvetljave) vsa napeljava.

Prosim za odgovor, kaj bo MO NM naredila, da bodo imeli lastniki stanovanjskih hiš, to je občani mestne občine enake možnosti dostopa po javni cesti in ne privatni parceli.  Stanovalci teh hiš so zainteresirani, da se zadeva uredi čim prej, prav tako tudi javna razsvetljava in bodo kot dokaz podpisali peticijo. Namreč, bojijo se, da ne bi kdaj prišlo do "zapore ceste".

Prosim, da Občinska uprava  poišče rešitev, ustrezno tako za lastnika parcele, lastnike stanovanjskih hiš in Mestno občino Novo mesto.

Odgovor

V skladu z Zakonom o javnih cestah in Zakonom o cestah je občina dolžna urediti lastništvo na javnih cestah. Javne ceste so tiste, ki jih država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasita za javne ceste določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je pred leti želela odkupiti nepremičnino parc. št. 808/5 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, ki je bila tedaj kategorizirana kot javna cesta JP 799112 od hišne številke Brod 44 do hišne številke Brod 50. Lastnik predmetne nepremičnine se s prodajo ni strinjal, zahteval je ukinitev javne poti, kar smo izvedli. Posledično smo morali odstraniti tudi javno razsvetljavo.

Lastnikovemu pooblaščencu smo 2. 2. 2017 posredovali odgovor na  pobudo za odkup predmetne nepremičnine. Seznanili smo ga z dejstvom, da nepremičnina ne predstavlja več javne ceste, kot jo opredeljuje 24. točka drugega člena Zakonu o cestah, zato je ne nameravamo odkupiti, smo pa jo pripravljeni prevzeti v last pod pogoji, navedenimi v 9. členu Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto. Pogoji za prenos so naslednji:

-       lastnik nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, ali od njega pooblaščeni upravljavec te  

        ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste,

-       prenos je brezplačen in

-       vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Lastnik in pooblaščenec na naš dopis do danes nista odgovorila.

 

Stanislava Bjelajac

podsekretar

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam