vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Priprava Odloka o preoblikovanju odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in sprejem


Datum: 30. 06. 2017
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Pobuda za pripravo Odloka o preoblikovanju odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in sprejem

Obrazložitev:

Navezujem sem na sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,da je akt o ustanovitvi DL  Novo mesto zastarel in da ima določen še dvoletni mandat predstavnikov v svetu zavoda, zato dajem pobudo, da se pospeši sprejem sprememb ustanovitvenega akta.

Glede na dejstvo, da je odlok o ustanovitvi DL še iz leta 1991, z manjšo spremembo iz 2001 menim, da je skrajni čas da občine soustanoviteljice pripravijo in sprejmejo nov dopolnjen ustanovitvi akt.

Dejstvo, da so soustanoviteljice občine iz bivših novomeških, trebanjskih in belokrajnskih občin je za pripravo tega akta potrebno veliko časa, zlasti, ker so lahko težave pri  določitvi deležev družbenic, številu članov sveta itd. organov, vendar je v tem času prišlo do sprememb v organizaciji in pristojnostih na področju lokalne samouprave ter javnih zavodov.

Prosim za odgovor in dinamiko/terminski plan/ priprave in sprejema akta.

Odgovor

Aktivnosti priprave ustanovitvenega akta Dolenjskih lekarn Novo mesto potekajo že več let. Za sprejetje ustanovitvenega akta  je potrebno soglasje vseh štirinajstih občin soustanoviteljic javnega zavoda. Mestna občina Novo mesto je v decembru 2016 pozvala občine soustanoviteljice, da se opredelijo do osnutkov dveh odlokov in sicer: Odloka o ustanovitvi javnega zavoda dolenjske lekarne Novo mesto in Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu. Na poslana odloka smo prejeli pripombe le od dveh občin.

Koordinacijo med občinami soustanoviteljicami, v sodelovanju z občinsko upravo Mestne občine Novo mesto vodi javni zavod Dolenjske lekarne Novo mesto. Terminski plan priprave in sprejema akta je odvisen od pripravljenosti vseh občin soustanoviteljic in njihovega participativnega sodelovanja pri soodločanju o skupnih zadevah kot so: določitev deleža družbenic, določitev števila članov sveta in števila članov v skupnem organu za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ter uskladitev akta z zadnjimi spremembami Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16), sprejetega dne 15. 12. 2016.

Dne 14. 6. 2017 je bil sestanek vseh občin soustanoviteljic, kjer smo dosegli generalni dogovor o vsebini obeh aktov.

Glede na začrtane aktivnosti priprave in sprejema ustanovitvenega akta Dolenjske lekarne Novo mesto predvidevamo, da bo akt pripravljen za prvo branje do konca leta 2017.

 

Pripravila:

mag. Mateja Jerič

podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo

 

dr. Jana Bolta                                                                                 dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za družbene dejavnosti                                         direktorica Občinske uprave

 

Nazaj na seznam