vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
07.10.2021 900-0012/2021 - 423 Pitna voda v Petelinjeku Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 422 Pobuda županu in OU, da se realizira več ukrepov, katerih cilj je ustvarjati bolj prijazno mesto in občino za naše občane in obiskovalce občine Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 424 Pobuda županu in OU, da naša občina prevzame spodnji primer dobre prakse še kakovostnega obveščanja občanov o pomembnih planiranih ali projektih v izvajanju Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021 - 407 Posedanje cestišča zaradi prekopov oz. preplastitev Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 406 Pismo župana lastnikom zemljišč v Ragov logu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 395 Pobuda za sofinanciranje optimalne ureditve ekoloških otokov – prostorov za posode za komunalne in druge odpadke Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 393 Pobuda za pričetek aktivnosti za ustanovitev Univerze za starejše Novo mesto v letu 2022 Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 367 Postavitev klopi ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 366 Stanje defibratorjev Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 365 Preureditev vozila Rudi Mag. Adolf Zupan Skupna občinska uprava občin Dolenjske
11.03.2021 900-0001/2021 - 357 Oskrbovana stanovanja – seznanitev s pogoji za določitev statusa oskrbovanega stanovanja, namere investitorjev, vključno z oceno dejanske izgradnje oskrbovanih stanovanj v prihodnjih petih letih Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 356 Določitev parkirnega prostora za potrebe DU Novo mesto pred stavbo DU Novo mesto, Čitalniška 1- predlog županu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-20/2020-327 Vprašanje ali se občina pripravlja na pridobitev evropskih sredstev oz. Ministrstva za obrambo na področju zaščite Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020 – 309 Onesnaženost zraka v mestu Novo mesto Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–284 Sprejem nujnih ukrepov za preprečitev prekomernega hrupa na Kandijski ulici nasproti večstanovanjskih stavb št. 37, 39, 41 v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–283 Odgovor na svetniško vprašanje št. 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu – zahteva za dopolnitev odgovora Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–282 Pobuda, da občinska uprava preuči primere zapuščenih garaž v KS Majde Šilc in nekdanjega Hotela Kandija ter pripravi ustrezne ukrepe Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020 – 285 Ureditev območij za vrtičkarstvo v Novem mestu in morda še v nekaterih večjih naseljih naše Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–260 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) in občina - njene priložnosti in izzivi Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–259 Določitev prioritet na področju vzdrževanja in vlaganj na področju javne razsvetljave in občinskih cest (preplastitev in drugi ukrepi) v KS MO Novo mesto ter posredovanje teh prioritet vsem KS Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–258 Postavitev parkovnih poti ob pločniku ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019–223 Pobuda OU, da se začne s potrebnimi postopki, da se bo zmanjšalo število ptic - vran v Novem mestu in preprečilo povečevanje števila bobrov na območju mesta do takega števila, da bo nastalo preveč škode na bregovih Krke, potoka Težke vode Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–222 Posredovanje celovite informacije občanom o stanju avtobusne mreže oz. avtobusnega prometa v MO Novo mesto in Poročila o onesnaženosti zraka v Novem mestu – pobuda OU za pripravo informacij, vključno z ukrepi za izboljšanje stanja z roki Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019–221 Potreba po urgentnem reševanju stanovanj za najbolj ranljive skupine (brezdomce, ljudi ki živijo brez elektrike in vode in podobno) – pobuda za ustanovitev zavetišča za take osebe oz. ustanovitev ustreznih bivalnih enot za take osebe najk Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
12.12.2019 9001-10/2019-193 Predvideno zaprtje poslovalnice pošte v Bršljinu Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
14.11.2019 9001-8/2019-180 Večkratno pojavljanje onesnaženega zraka na območju KS Majde Šilc – pobuda občinski upravi za pripravo poročila o dejanskem stanju za potrebe obveščanja občanov Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-179 Brezplačna uporaba vozil mestnega prometa za upokojence Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 160 Sedanja volilna zakonodaja ne zagotavlja pravega vpliva volivcev Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 159 Zapiranje pošt v Mestni občini Novo mesto in Sloveniji Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-84 Zbiranje odpadnega jedilnega olja Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-83 Nujni ukrepi za lepši izgled mesta – posredovanje predlogov someščanov oz. občanov Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-82 Sanacija smradu po fekalijah iz kanalizacijskega jaška v območju stare pošte v Kandiji oz. pri spomeniku Leonu Štuklju – pobuda Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-81 Priprava stanovanjske strategije – predlog za takojšen začetek priprave Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-68 Sanacija vozišča in kamnite opore na Ulici Ilke Vašte Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-67 Razlogi za nekajletno odmikanje obljubljene sanacije neustrezne javne razsvetljave na Žibertovem hribu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-37 Pobuda za čimprejšnji odgovor predstavnikom vasi Ragovo glede uničenih površin Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Komunikacija med krajevnimi skupnostmi in Občinsko upravo Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
31.05.2018 Čiščenje pločnikov in kolesarskih stez v Podbrezniku Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Opozarjanje lastnikov na neurejenost njihovih zasebnih površin Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj