vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
28.05.2020 900-5/2020–260 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) in občina - njene priložnosti in izzivi Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–259 Določitev prioritet na področju vzdrževanja in vlaganj na področju javne razsvetljave in občinskih cest (preplastitev in drugi ukrepi) v KS MO Novo mesto ter posredovanje teh prioritet vsem KS Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–258 Postavitev parkovnih poti ob pločniku ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019–223 Pobuda OU, da se začne s potrebnimi postopki, da se bo zmanjšalo število ptic - vran v Novem mestu in preprečilo povečevanje števila bobrov na območju mesta do takega števila, da bo nastalo preveč škode na bregovih Krke, potoka Težke vode Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–222 Posredovanje celovite informacije občanom o stanju avtobusne mreže oz. avtobusnega prometa v MO Novo mesto in Poročila o onesnaženosti zraka v Novem mestu – pobuda OU za pripravo informacij, vključno z ukrepi za izboljšanje stanja z roki Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019–221 Potreba po urgentnem reševanju stanovanj za najbolj ranljive skupine (brezdomce, ljudi ki živijo brez elektrike in vode in podobno) – pobuda za ustanovitev zavetišča za take osebe oz. ustanovitev ustreznih bivalnih enot za take osebe najk Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
12.12.2019 9001-10/2019-193 Predvideno zaprtje poslovalnice pošte v Bršljinu Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
14.11.2019 9001-8/2019-180 Večkratno pojavljanje onesnaženega zraka na območju KS Majde Šilc – pobuda občinski upravi za pripravo poročila o dejanskem stanju za potrebe obveščanja občanov Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-179 Brezplačna uporaba vozil mestnega prometa za upokojence Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 160 Sedanja volilna zakonodaja ne zagotavlja pravega vpliva volivcev Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 159 Zapiranje pošt v Mestni občini Novo mesto in Sloveniji Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-84 Zbiranje odpadnega jedilnega olja Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-83 Nujni ukrepi za lepši izgled mesta – posredovanje predlogov someščanov oz. občanov Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-82 Sanacija smradu po fekalijah iz kanalizacijskega jaška v območju stare pošte v Kandiji oz. pri spomeniku Leonu Štuklju – pobuda Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-81 Priprava stanovanjske strategije – predlog za takojšen začetek priprave Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-68 Sanacija vozišča in kamnite opore na Ulici Ilke Vašte Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-67 Razlogi za nekajletno odmikanje obljubljene sanacije neustrezne javne razsvetljave na Žibertovem hribu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-37 Pobuda za čimprejšnji odgovor predstavnikom vasi Ragovo glede uničenih površin Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Komunikacija med krajevnimi skupnostmi in Občinsko upravo Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
31.05.2018 Čiščenje pločnikov in kolesarskih stez v Podbrezniku Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Opozarjanje lastnikov na neurejenost njihovih zasebnih površin Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Odstranitev viseče pločevine na Ločenskem mostu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Določitev lokacije za izvajanje sejemske dejavnosti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22.03.2018 Ureditev stanovanjskega naselja po sistemu varovanih stanovanj z mobilnimi hiškami Adria Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22.01.2018 Začetek izvajanja projekta Zlata mreža Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
22.01.2018 Pripravljenost MO NM za primer nesreče v JEK Krško Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22.01.2018 Preveritev razsvetljave na tržnici Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Zamenjava ograje na Ločenskem mostu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Ustanavljanje zasebne univerze v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
18.10.2017 Oživitev okolice gradu Grm z razširitvijo postajališča za avtodome Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Čim prejšnja izvedba ukrepov za varen promet na Ragovski ulici zaradi njegovega povečanja ob prenovi mestnega jedra Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
30.06.2017 Hramba in predelava nevarnih kemičnih snovi na območju MO NM; ukrepi ob nesrečah z nevarnimi kemičnimi snovmi Mag. Adolf Zupan Občinski inšpektorat
15.12.2016 Ureditev pešpoti pri Kulturnem centru Janeza Trdine Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
15.12.2016 Strokovna priprava možnih ukrepov izboljšanja prometne varnosti v naselju Ragovo Mag. Adolf Zupan Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Stanje števila bobrov na območju mesta Mag. Adolf Zupan Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Saniranje stopnišča iz sprehajališča na koncu Pugljeve ulice v smeri Loke na ulico Na bregu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22.11.2016 Povračila danih sredstev po smrti prejemnika Mag. Adolf Zupan Urad za finance in splošne zadeve
22.11.2016 Izlivi iz kanala meteorne kanalizacije pri Kandijskem mostu Mag. Adolf Zupan Urad za gospodarske javne službe