Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pripravljenost MO NM za primer nesreče v JEK Krško


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Vprašanje, kako je Mestna občina Novo mesto pripravljena za primer nesreče v Jedrski elektrarni Krško; kakšni so načrti za take primere, tako za odrasle kot za otroke. 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je pripravljena na ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči. Razpolagamo s štirimi javnimi zaklonišči, ki so urejena in redno servisirana ter 34 zaklonišči po naseljih in krajevnih skupnostih, ki so delno urejena. Nekatera od teh so neprimerna za kakršnokoli uporabo ob jedrski ali radiološki nesreči. Odgovornost za neurejenost nekaterih zaklonišč pa je na strani njihovih lastnikov (stanovalci sosesk) oziroma  njihovih upravljalcev stavb (Zarja, Terca in drugi vzdrževalci blokov).

MO Novo mesto ima izdelan Načrt ukrepanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je javno objavljen na spletni strani MO Novo mesto. Ravno tako ima MONM izdelan Načrt sprejema evakuirancev iz Posavske regije v primeru nesreče v JE  Krško. Na podlagi Načrta delitve tablet kalijevega jodida, katere hrani Splošna bolnišnica Novo mesto pa na ukaz Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, prevzame Civilna zaščita Novo mesto, ki je zadolžena za razdelitev le teh osebam mlajšim od 40. let. Ravno tako Civilna zaščita izvede jodno profilakso.

V sestavi Civilne zaščite MO Novo mesto so tudi enote, ki bi ob morebitni nesreči izvajale radiološko detekcijo in radiološko dekontaminacijo ljudi, objektov in drugih materialno tehničnih sredstev.

Mestna občina Novo mesto je pripravljena na ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči. Razpolagamo s štirimi javnimi zaklonišči, ki so urejena in redno servisirana ter 34 zaklonišči po naseljih in krajevnih skupnostih, ki so delno urejena. Nekatera od teh so neprimerna za kakršnokoli uporabo ob jedrski ali radiološki nesreči. Odgovornost za neurejenost nekaterih zaklonišč pa je na strani njihovih lastnikov (stanovalci sosesk) oziroma  njihovih upravljalcev stavb (Zarja, Terca in drugi vzdrževalci blokov).

MO Novo mesto ima izdelan Načrt ukrepanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je javno objavljen na spletni strani MO Novo mesto. Ravno tako ima MONM izdelan Načrt sprejema evakuirancev iz Posavske regije v primeru nesreče v JE  Krško. Na podlagi Načrta delitve tablet kalijevega jodida, katere hrani Splošna bolnišnica Novo mesto pa na ukaz Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, prevzame Civilna zaščita Novo mesto, ki je zadolžena za razdelitev le teh osebam mlajšim od 40. let. Ravno tako Civilna zaščita izvede jodno profilakso.

V sestavi Civilne zaščite MO Novo mesto so tudi enote, ki bi ob morebitni nesreči izvajale radiološko detekcijo in radiološko dekontaminacijo ljudi, objektov in drugih materialno tehničnih sredstev.

V letu 2017 smo imeli Republiško inšpekcijo na področju jedrske pripravljenosti občin, ki je največ pozornosti posvetila medobčinskemu usklajevanju dokumentov na nivoju regije in usklajevanju z Evropsko direktivo. Inšpekcija je ugotovila skladnost naših dokumentov z zakonodajo.

V  primeru jedrske ali radiološke nesreče bi bila potrebna širša podpora občanov in vseh subjektov, ki bi ob taki nesreči poleg štaba in ekip Civilne zaščite  lahko pomagali.

 

 

Pripravil:

Fikret FEJZIĆ,                                                                                                                  mag. Gregor Macedoni,

višji svetovalec                                                                                                                                    

za zaščito in reševanje                                                                                                                ž u p a n

 

Nazaj na seznam