Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Določitev lokacije za izvajanje sejemske dejavnosti


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

V imenu Odbora za gospodarstvo pobuda, da se poišče ustrezna lokacija za izvajanje sejemske dejavnosti, ki bo prometno in prostorsko ustrezna.

Obrazložitev: ob nedavnem sejmu ob Qulandii so se pojavljale različne organizacijske težave, predvsem pa ni bilo poskrbljeno za ustrezno utrditev tal, stoječa voda, ipd., zato pobuda, da se določi ustrezen prostor za organiziranje sejemskih in podobnih dejavnosti. 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je s sprejemom OPN v letu 2009 določila območja namenjena za razvoj centralnih dejavnosti (CD), kamor sodi tudi sejemska dejavnost. Območja so določena tako, da so dobro dostopna in prostorsko sprejemljiva. Na njih je možno razvijati sejemsko dejavnost, ki je po svoji naravi gospodarska dejavnost in terja investicijska vlaganja v zemljišča in komunalno opremo. Mestna občina Novo mesto ne razpolaga z zemljišči, ki bi bila že urejena in primerna za sejemsko dejavnost. 

Pobudo podpiramo in se zavedamo problema lokacije in precejšnjih investicijskih stroškov, zato je smiselno sejemsko dejavnost umeščati na lokacije, ki bodo omogočale izrazito večnamensko in gospodarno rabo območja, kjer bi se lahko poleg sejemske dejavnosti odvijale tudi druge dejavnosti ( parkirišča, poligoni za varno vožnjo, prireditveni prostor, vadbene površine,…), ki potrebujejo večje odprte površine. S tem se zaradi sinergijskih učinkov zmanjša potrebna vlaganja in izboljša prostorska izkoriščenost območja.

Po proučitvi primernih lokacij, ki bi ustrezale kriterijem o dostopnosti, morfologiji terena,  komunalni opremi in zagotavljale sinergijski učinek z raznolikimi zgoraj naštetimi  dejavnostmi  se kot ena izmed možnih lokacij izkazuje lokacija nasproti Livade.

Primerne so tudi druge lokacije kjer je možno doseči sinergijo med zgoraj naštetimi in podobnimi dejavnostmi, ki potrebujejo večje odprte površine.

 

Pripravila:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam