vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Opozarjanje lastnikov na neurejenost njihovih zasebnih površin


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda, da inšpektorat v skladu s 13. členom Odloka o urejanju zelenih površin opozarja lastnike zasebnih površin, ki so neurejena, kazijo podobo okolice ali celo ogrožajo mimoidoče, da poskrbijo za urejenost in varnost le-teh. V nasprotnem primeru naj take zasebne površine sanira občina na račun lastnika.

Odgovor

Z veljavnostjo Odloka o javnih površinah Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 9/2018) z dnem 8. 5. 2018 je prenehal veljati Odlok o urejanju zelenih površin na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 85/02 s spremembami), ki je v 13. členu določal obveznosti lastnikov na zasebnih zelenih površinah.

Veljavni odlok drugače ureja obvezna ravnanja lastnikov zasebnih nepremičnin, in sicer novi 13. člen odloka določa, da so lastniki in upravljavci nepremičnin dolžni skrbeti za svoje nepremičnine, tako da iz njih ne izhaja nevarnost za javne površine in ni ogroženo zdravje ljudi.

Glede na navedeno bo inšpekcija ob zaznavi kršitve ustrezno ukrepala.

Odlok predpisuje globo za prekršek v višini 200 eur za posameznika, 2000 eur za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter 200 eur za njihovo odgovorno osebo

 Pripravil:                                      

 

Peter Judež,

VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam