vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-37 Pobuda za čimprejšnji odgovor predstavnikom vasi Ragovo glede uničenih površin


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pred časom je predstavnik vasi Ragovo podal na več občinskih naslovov prošnjo, da se jim pomaga rešiti posledice, ki so nastale po odvozu podrtega drevja v Ragovem logu. Uničene so bile tudi asfaltne površine.

S strani Občinske uprave ni bilo podanega nobenega odgovora, zato pobuda, da se uvede način za primer, ko pride od KS ali kogarkoli drugega vprašanje oz. pobuda, da se s strani Občinske uprave naslovniku čim prej odgovori ter v odgovoru navede, kdo je zadolžen za reševanje.

Odgovor

Na območju Ragovega smo opravili terenski ogled občinskih cest. Poškodbe smo vključili v plan letošnjega vzdrževanja oz. preplastitev.

 

 

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam