vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-81 Priprava stanovanjske strategije – predlog za takojšen začetek priprave


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Predlagam, da se takoj pristopi k pripravi Stanovanjske strategije MO Novo mesto do leta 2030. V njej se naj določijo aktivnosti MO Novo mesto z nosilci in roki tako, da bo ta sprejemana na občinskem svetu  v jeseni letos. Razlog za to pomanjkanje stanovanj nasploh, posebej pa za mlade družine, preureditev obstoječih stanovanj z vgradnjo dvigal in izgradnjo oskrbovanih stanovanj. Sprejeti ukrepi iz stanovanjske strategije se naj odražajo tudi pri sestavi proračunov za leti 2020 in 2021.

Odgovor

Pobudo podpiramo in se zavedamo problematike zagotavljanja stanovanj tako za mlade kot za starejšo populacijo, zato smo že pristopili k začetnim aktivnostim za pripravo Strategije stanovanjske politike Mestne občine Novo mesto, v okviru katere bo posebej obravnavno tudi področje oskrbovanih stanovanj za starejše in stanovanj za mlade družine. Pred sprejetjem strategije pa Mestna občina Novo mesto že izvaja določene ukrepe, ki bodo pripomogli k dvigu ponudbe najemniških stanovanj. Tako sta v teku dva projekta prenove stavb v mestnem jedru, ki sta v lasti občine in sicer Glavni trg 2 in Dilančeva 3, kjer bo s prenovo zagotovljenih 16 novih stanovanj, ki bodo prvenstveno namenjena mladim družinam. V zvezi z zagotavljanjem ustreznih stanovanj za starejše se pogovarjamo z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so mu bile za gradnjo stanovanj predlagane  različne lokacije v Novem mestu. Ravno tako aktivno sodelujemo pri pridobivanju zemljišč oziroma služnosti in pri pripravi programov opremljanja za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na več lokacijah v Novem mestu, za katere je že bil izveden ali pa se pripravlja občinski podrobni prostorski načrt (OPPN Bučna vas- vzhod , OPPN Brod-Drage, OPPN Mrzla Dolina, lokacija v Gotni vasi, OPPN Birčna vas- sever, OPPN Mrvarjev hrib …), kjer bodo zagotovljene nove gradbene parcele za gradnjo enostanovanjskih in večstanovanjskih objektov.

 

 

Pripravila:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam