vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-83 Nujni ukrepi za lepši izgled mesta – posredovanje predlogov someščanov oz. občanov


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Z novo podobo mestnega jedra, je naše mesto naredilo velikanski preskok v urejenosti in izgledu tega dela mesta. V njegovem zaledju  pa kljub večkratnim opozorilom posameznikov, občinskih svetnikov, KS in društev po nepotrebnem ostajajo primeri neurejenosti, katerih velik del bi se lahko uredil že z bolj odgovornim pristopom  pristojnih. Gre za pravno ureditev nekaterih vsebin, posredovanje zahtev lastnikom, učinkovitejše delo inšpekcij, boljša komunikacija med  MO NM in občani in podobno.

Odgovor

Pobudo podpiramo in se zavedamo problematike zagotavljanja nevzdrževanih objektov tako v mestnem jedru kot na preostalem območju občine.

S sprejetjem novega Zakona o urejanju prostora je bil občinam dan instrument vplivanja  na izgled naselij. Občina lahko za ohranjanje in izboljšanje podobe naselja in krajine ob hkratnem upoštevanju zahtev s področja urejanja prostora, graditve, varstva okolja, varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave v določenih primerih zapove upoštevanje prostorskega načrta in ustrezno izvedbo posega v prostor tako, da odredi vzdrževanje. Vzdrževanje lahko odredi občinski inšpektor, če so na objektih ali zemljiščih, vključno z zasaditvijo teh zemljišč, takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov, lastnega učinkovanja ali učinkovanja drugih dejavnikov, kvarno vplivajo na podobo naselja in krajine ali ovirajo redno rabo okoliških javnih površin in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja teh nepremičnin. V primerih, da gre za nevarno gradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, pa lahko ukrepajo gradbeni inšpektorji.

Merila za ugotavljanje pomanjkljivega stanja nepremičnin so zlasti:

 • močno odpadanje zaključnih plasti fasade,
 • poškodovana streha ali napušč,
 • poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi poškodb strehe ali napušča,
 • poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode,
 • poškodbe strešne kritine,
 • poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega stavbnega pohištva),
 • neizvedena ozelenitev objekta,
 • zaraslo grmičevje, previsoka ali nevzdrževana drevesa in drugo rastje, ki vpliva na rabo sosednjih, zlasti javnih površin, in na podobo varovane kulturne krajine,
 • neurejena okolica objekta, zlasti neurejeni pomožni objekti, kopičenje odpadkov ter gradbenega in drugega materiala na dvoriščih,
 • neurejena opuščena oziroma neaktivna gradbena jama ali gradbišče in
 • poškodovana urbana oprema (npr. klopi, igrala, ureditve na cestnih postajališčih ipd.)

Merila za ugotavljanje lokacije ali namena nepremičnine:

 • lega ob javnih površinah, kot so glavne ulice, mestne vpadnice, trgi, parki in druge urbanistično pomembne lokacije v naseljih (stanovanjske soseske, trgovsko poslovna območja ipd);
 • lega v območju varstva kulturne dediščine;
 • lega v območju turističnih znamenitosti;
 • lega ob objektih pomembnejše družbene infrastrukture;
 • lega v območju kulturne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.

Občina odredi izvedbo vzdrževalnih del z odločbo, s katero lastnika ali upravljavca nepremičnine zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, določi katera so ta dela in katere so pomanjkljivosti, ki kvarno vplivajo na podobo naselja ali krajine.

Pred izdajo odločbe občina preveri, ali so izpolnjeni pogoji za njeno izdajo. Občina osebi iz prejšnjega odstavka svetuje, kako naj bi se ukrepi, ki bodo odrejeni izvajali in kakšne so možnosti sofinanciranja iz proračunskih in drugih sredstev, če takšnih del zavezanec ne bi mogel iz gospodarskih in drugih razlogov izvesti sam. Občina in lastnik lahko skleneta pisni dogovor o izvedbi vzdrževanja, v katerem se lahko dogovorita tudi za finančno soudeležbo občine.

Vzdrževalna dela je mogoče odrediti, če je izpolnjeno vsaj eno merilo za ugotavljanje pomanjkljivega stanja nepremičnin in vsaj eno merilo za ugotavljanje lokacije ali namena nepremičnine.

Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi upravna izvršba za nedenarno obveznost v skladu s predpisom o splošnem upravnem postopku.

 

Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da gre za kompleksen postopek, ki terja sodelovanje več udeležencev, tako na strani lastnika nepremičnine kot na strani občine. Pred začetkom izvajanja navedenih ukrepov je potrebno pretehtati in ugotoviti pozitivne (predvsem urejenost naselja oziroma krajine) in negativne posledice (predvsem finančne, tako za lastnike kot tudi za občino: izvršbe, morebitno sofinanciranje ukrepov ipd.).

 

 

 

Pripravili:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam