vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-84 Zbiranje odpadnega jedilnega olja


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

1. Pred kratkim je TV1 poročala, da so v Postojni začeli zbirati odpadna olja. V ta namen je Komunala postavila posebne cisterne v ekoloških otokih za zbiranje odpadkov, gospodinjstva pa so dobila plastično embalažo za večkratno uporabo  za zbiranje raznih olj, s katero prinesejo odpadno olje do cisterne.

2. Že lani poleti je tako zbiranje omogočila tudi Občina Krško oz. tamkajšnji Kostak. Postavili so tri nove posode za odpadno jedilno olje iz gospodinjstev

Odpadno jedilno olje, ki nastaja v gospodinjstvih, lahko predstavlja veliko obremenitev za naravo, če z njim ne ravnamo pravilno. Že samo kapljica olja lahko namreč onesnaži kar milijon litrov vode. Ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja in njegova pravilna predelava sta zato ključna za varovanje narave, hkrati pa je odpadno jedilno olje primerno za nadaljnjo predelavo. Iz njega namreč pridobivajo koristne snovi, kot so bio-dizel in glicerin, kar pomeni, da je ta odpadek lahko koristna surovina.

Naša Komunala je vedno sledila sodobnim oblikam dela, v več segmentih poslovanja je bila vodilna in so jo sledili drugi izvajalci komunalnih storitev.

Dajem pobudo, da MO NM kot soustanovitelj doseže, da se s takim zbiranjem odpadnega jedilnega olja prične tudi v naši občini.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto se je skupaj s partnerji Osnovna šola Center Novo mesto, Društvo Rokoroki, s.p. in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ter nosilcem operacije Komunalo Novo mesto, prijavila na razpis Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, za operacijo »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje«.

Celotna vrednost operacije je ocenjena na 106.005,27 EUR z DDV, od tega je predvideno sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja EKSRP v višini 72.280,52 EUR.

Glavni cilj operacije je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na podeželju. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico.

Operacija zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega predhodno ureditev lokacij, kjer bodo postavljene ulične zbirne posode. Predvidena je postavitev 15 zbirnih posod (200 L) na ekoloških otokih na območju Mestne občine Novo mesto, razdelitev 14.650 gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih, aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja.

Postavitev uličnih zbirnih posod je predvidena na  izbranih lokacijah in sicer: KS Uršna sela (1), KS Birčna vas (1), KS Otočec (3), KS Stopiče (2), KS Mali Slatnik (1), KS Bučna vas (1), KS Dolž (1), KS Gabrje (1), KS Brusnice (1), KS Podgrad (1), KS Prečna (1) in KS Karteljevo (1).

Predviden čas izvedbe oziroma uvedbe zbiranja odpadnega jedilnega olja je od januarja 2020 do aprila 2020.

 

Pripravil:

 

mag. Jože Kobe                                                                                                

 

                                                                                        

dr. Iztok Kovačič

                                                     

  vodja urada

 

dr. Vida Čadonič Špelič

 

direktorica

Nazaj na seznam