vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019–223 Pobuda OU, da se začne s potrebnimi postopki, da se bo zmanjšalo število ptic - vran v Novem mestu in preprečilo povečevanje števila bobrov na območju mesta do takega števila, da bo nastalo preveč škode na bregovih Krke, potoka Težke vode


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Zavedam se, da ukrepanje na vzdrževanju ustreznega naravnega ravnotežja v mestnem območju najbrž ni v pristojnosti občine.

Toda veliko število vran povzroča, da je po pločnikih, v bližini hiš in tudi javnih zavodov toliko njihovih iztrebkov, da se tem ni mogoče več izogniti pri uporabi teh površin (izrazito nevzdržno stanje je na zunanjih površinah Bolnice in ZD Novo mesto ). Verjetno tako stanje lahko privede tudi do okužb. Člani Društva za varstvo ptic pa opozarjajo še na nevarnost, da te velike ptice redčijo manjše ptice, uničujejo njihova gnezda in podobno. Ko bodo posledice prevelike, se stanja ne bo dalo več sanirati.

Velike škode pri podiranju drevja na bregovih rek na območju mesta povzroča tudi čedalje večje število bobrov na mestnem območju. Ukrepanje je potrebno zdaj, ko je morda še čas.     

priloga 13.pdf

                                           

Odgovor

O izpostavljenih težavah smo obvestili pristojne institucije (Zavod RS za varstvo narave in Zvezo lovskih družin Novo mesto).

Bober je zavarovana vrsta, zanjo na nivoju države še ni sprejet upravljavski načrt, ki bi lahko opredelil tudi posege v populacijo. Glede na trenutne razmere se zaenkrat problematika (podrta drevesa) rešuje z nasveti za izvedbo preventivnih ukrepov (premazi, zaščitne mreže), škodo na posevkih pa tudi z odškodninami. Zaščito dreves, ki rastejo na zemljiščih MONM, izvaja Komunala Novo mesto.

Vrana je sicer lovna vrsta, vendar učinkovitost ukrepanja onemogoča omejitev lova na območju urbanih oz. poseljenih območij.

 

Pripravila:

Monika Gabrič Simon

Višja svetovalka za odnose z javnostmi

Nazaj na seznam