vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
30.05.2018 Zamuda z izgradnjo Glavnega trga in zamuda z odprtjem južnega dela trga Borut Škerlj Urad za premoženje in kmetijstvo
19.04.2018 Športnik leta 2017 - spregledana športnica Borut Škerlj Urad za družbene dejavnosti
19.04.2018 Požarna varnost, dostop za invalide in reševalna vozila na vzhodni del starega mestnega jedra Novega mesta Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Sprejem pravne podlage za zaščito spomenikov na pokopališčih Borut Škerlj Kabinet župana
22.11.2017 Ukinitev dopoldanske krožne linije v mestnem potniškem prometu v KS Gotna vas Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Vzpostavitev semaforiziranega križišča v KS Gotna vas na križišču Belokranjske ceste z Jedinščico Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Alternativa SMS za brezplačno 2 urno parkiranje Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Zagotovitev obljubljenih nadomestnih prireditvenih prostorov v času prenove mestnega jedra Borut Škerlj Kabinet župana
18.10.2017 Brezplačna izobraževanja za stanovalce in poslovne subjekte za obnovo fasad v mestnem jedru Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Angažiranje nevladnih organizacij, da svoje prireditve organizirajo v mestnem jedru tudi v času njegove prenove Borut Škerlj Kabinet župana
25.09.2017 Sodelovanje MO NM pri vzdrževanju klopi v parku pri gradu Grm Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
30.06.2017 Razpis za direktorja, spletnih strani in nakup nujne opreme za sodobne predstave Zavoda Novo mesto Borut Škerlj Urad za družbene dejavnosti
30.06.2017 Namenitev sredstev svetniških skupin za nakup defibrilatorja Borut Škerlj Kabinet župana
22.05.2017 Nove hitrostne cestne ovire na Belokranjski cesti, Novo mesto Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
27.03.2017 Odprava nevarno nameščene ograje na glavni avtobusni postaji v Novem mestu Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
27.03.2017 Objavljanje splošnih aktov MO NM in dostopnost na spletu Borut Škerlj Urad za finance in splošne zadeve
15.12.2016 Ureditev pešpoti med Smrečnikovo ulico in Belokranjsko cesto ob potoku Težka Voda Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
15.12.2016 Pešpoti ob reki Krki - za sodiščem in protipožarna (ne)varnost Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
15.12.2016 Odstranitev več klopi okoli gradu Grm v Novem mestu Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Zabojniki za smeti na Vrhovčevi ulici Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Semaforizacija križišča na Belokranjski cesti Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Javna razsvetljava na Drski Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Filtriranje vode in čiščenje vodnjaka na Glavnem trgu Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
05.07.2016 Pleskanje cest na Glavnem trgu in preganjanje obiskovalcev mestnega jedra Novega mesta Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
05.07.2016 Čiščenje mestnega jedra po dogodkih v mestnem jedru Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
18.04.2016 Ureditev kanalizacije v KS Gotna vas Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
19.02.2016 Izgradnja vzhodne obvoznice mimo Novega mesta do Pogancev Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
14.12.2015 Ureditev pešpoti, ki bo ob Težki vodi povezovala Grm, Šmihel in Gotno vas Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
14.12.2015 Univerzitetni prostor JV Slovenije Borut Škerlj Urad za družbene dejavnosti
11.12.2015 Vprašanje podžupanu in svetnikom z najmanjšim številom razprav, predlogov in pobud v Občinskem svetu o njihovih prispevkih Novemu mestu? Borut Škerlj Kabinet župana
11.12.2015 Neobstoj politike in smernic razvoja MO Novo mesto na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja MO Novo mesto? Borut Škerlj Kabinet župana
02.11.2015 Uveljavitev položaja Občinskega sveta MO NM pri medobčinskem sodelovanju in mednarodnem sodelovanju v razmerju do ostalih organov MO NM Borut Škerlj Kabinet župana
02.11.2015 Pranje ulic Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
02.11.2015 Dokončanje dokumentacije za prenovo Glavnega trga in objava javnega razpisa Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
07.09.2015 Pohvala Civilni iniciativi grem v mesto Borut Škerlj Kabinet župana
07.07.2015 Uvedba trajnega projekta razvoja in vrnitve življenja v mestno jedro Novega mesta Borut Škerlj Kabinet župana
07.07.2015 Termini sej delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Borut Škerlj Kabinet župana
07.07.2015 Odkup grafičnih in likovnih del Borut Škerlj Urad za kulturo, zdravstvo in socialo
25.05.2015 Vzdrževalna dela - nujna na Glavnem trgu 25 in 2 Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
25.05.2015 Upravljanje pokopališč s strani KS v MO Novo mesto Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe