vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Vzpostavitev semaforiziranega križišča v KS Gotna vas na križišču Belokranjske ceste z Jedinščico


Datum: 21. 11. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Mestna občina Novo mesto je na svetniško pobudo novembra 2016 odgovorila, da je že pristopila k izvajanju ukrepov za ugotavljanje upravičenosti postavitve semaforizacije na križišču. Sprašujem kakšne so ugotovitve MO NM in kdaj lahko pričakujemo ureditev semaforiziranega križišča. Hkrati dajem pobudo, da se namesti semafor, ki se bo vključeval samo, če se bo na stranski smeri nahajalo vozilo, sicer pa ne.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je v preteklem časovnem obdobju izvedla več meritev prometnega toka in pridobila podatke o hitrostih vožnje na obravnavanem odseku. Merilno mesto se nahaja 70 m pred križiščem, meri hitrosti vozil, ki prihajajo iz smeri Metlike. Percentili hitrosti znašajo V85* = 62,24 km/h; V50* = 55,68 km/h in V30* = 51,91 km/h. Ugotovljeni so tudi podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu na podlagi 6 mesečnih meritev in znašajo za leto 2017, 10141 vozil za vsa vozila (zajete so vse kategorije vozil).

 

Mestna občina Novo mesto predvideva v nadaljevanju pristopiti k izdelavi kapacitetne analize  in ugotoviti upravičenost rekonstrukcije priključka občinske ceste  na glavno cesto, ki se lahko rekonstruira le s soglasjem Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo RS. Takšno soglasje lahko izda Direkcija, če ugotovi, da ukrep ne bo imel škodljivih vplivov na zmogljivost  državne ceste in varnost prometa na njej.

 

V85, V50 in V30 – pomeni, delež vozil v %, ki ne presega določene vrednosti  hitrosti

 

 

Pripravil:

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost 

Nazaj na seznam