vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sprejem pravne podlage za zaščito spomenikov na pokopališčih


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda za popis in sprejem splošnega akta o zaščiti nagrobnih obeležij.

Starejša pokopališča  v Novem mestu imajo spomenike, ki so del naše kulturne dediščine. Pričajo o znanju Novomeščanov, obrtnikov in kamnosekov in umetnosti za več kot 100 let nazaj. Hkrati so z vsebinami pomniki in spomeniki našim prednikom. Predlagam popis in sprejem splošnega akta o zaščiti nagrobnih obeležij.      

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je sprejela Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 30/16), v katerem je v poglavju Spominski objekti in kraji opredeljeno, da Pokopališča Ločna in Šmihel sodita v spomeniško-varstveni režim strokovnih službi, ki varujeta avtentičnost, kulturno-zgodovinske vrednosti teh pokopališč, spomenikov in nagrobnikov. V strokovnih podlagah za njuno razglasitev pa je tudi seznam vseh pomembnejših grobov na teh pokopališčih. Zato z vidika formalnega varstva in zagotavljanja javnega interesa to zadostuje glede pravne podlage in zaščite spomenikov na pokopališčih, s čemer soglaša tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto.

 

Pripravila:

Mag. Sandra Boršić,

podsekretar

                                                                                                          Mag. Gregor MACEDONI,

Meta Retar,                                                                                                    župan

vodja Kabineta župana   

 

Nazaj na seznam