vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Vzdrževalna dela - nujna na Glavnem trgu 25 in 2


Datum: 25. 05. 2015
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje: kako je organizirana služba vzdrževanja in nadzora gradbeno-tehničnega stanja nepremičnin, kdo so tehnični sodelavci in odgovorni za nepremičnine na Glavnem trgu in za konkretni nepremičnini?

Pobuda: da se v okviru delovanja ožje uprave ali morda širše v okviru delovanja zavodov in agencij vzpostavi urejen proces rednega vzdrževanja, zadolži konkretne osebe za posamezno nepremičnino in zagotovi sprotno odpravljanje manjših vzdrževalnih del in zmanjša tveganja za varnost mimoidočih, na Glavnem trgu 25 pa strešna kritina zamenja.

Ob poznavanju stanja stavb na Glavnem trgu v NM ugotavljam, da stavba Glavni trg 25, ki je v izključni lasti MO NM in sedaj oddana v uporabo RECIKLARNI, nujno potrebuje zamenjavo vsaj zlomljenih bobrovcev, da ne bo zamakalo, po mojem mnenju pa je potrebna zamenjava celotne strešne kritine, morda tudi namestitev izolacije za varčnejše ogrevanje. Stavba na Glavnem trgu 2, NM, je v solastnini več lastnikov, med ostalim MO NM, vendar je upravljanje in gospodarjenje pomanjkljivo. Strehi sta nevarni - zaradi stalnega krušenje opeke, snega, padanja snegobranov in rjavih žlebov in nesnage, ki se nabira na strehi. Stanje na terenu kaže na pomanjkljivo organizirano strokovno službo vzdrževanja in nadzora ter slabo odzivnost gradbene stroke na občini. Na drugi strani je vzpostavljena kvalitetna evidenca nepremičnin, zato je zaradi ekonomičnosti gospodarjenja smiselno okrepiti delo gradbene stroke.

Odgovor

V objektih na naslovu Glavni trg 25 in Glavni trg 2 se v zadnjem letu niso izvajala vzdrževalna dela in drugi investicijski posegi in sicer zaradi spodaj navedenih razlogov:

Objekt na naslovu Glavni trg 2 je v solastnini, večji investicijski posegi bi se morali izvesti v soglasju z vsemi solastniki in finančnem sodelovanju vseh solastnikov.  Zaradi nerešenih vprašanj  ugotavljanja lastninske pravice (sodni spor) in posledično nevzpostavljene etažne lastnine, lastniki v objekt ne vlagajo. Občina zaradi nerešenih vprašanj v objektu, ne vlaga v lastne prostore.

Glavni trg 25 je v solastnini Občine in Zarje d.o.o. (zavezovalni pravni posel), občinski del stavbe je predmet projekta izgradnje tržnice, v tem delu stavbe so predvideni večji gradbeni posegi. Zaradi odprtega projekta se poslovni prostor v stavbi ni oddajal, začasno smo prostore zagotovili le socialnemu podjetju, ki je bilo že ob podaji vloge za brezplačno uporabo prostora opozorjeno na stanje stavbe in na njen namen.

Manjša investicijska in vzdrževalna dela v občinskih prostorih (stavbah) izvaja najugodnejši ponudnik, ki se javi na poziv Občinske uprave za dajanje ponudb oziroma ponudnik, ki se javi na razpis. Večjih investicijskih del Občinska uprava  ni predvidevala zaradi krčenja proračunskih sredstev, namenjenih investicijam v objekte.

 Občinska uprava sprejema pobudo o rednem vzdrževanju premoženja in bo predlagano vsebino upoštevala ob naslednji pripravi proračuna.

 

Pripravili:

Maja Mervar, višja svetovalka

in

Vera Ocvirk,                                                                                           

vodja urada         

 

Vera Ocvirk,                                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič,

Vodja Urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Nazaj na seznam