vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Upravljanje pokopališč s strani KS v MO Novo mesto


Datum: 25. 05. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanja: kako je urejeno upravljanje s pokopališči po posameznih KS, kdo so upravljavci (izvajalci) pogrebnih storitev, kako so bili izbrani, kdaj, kakšne in katere pogodbe so sklenjene za upravljanje in kdaj se pogodbe iztečejo, katere obveznosti prevzemajo KS, katere obveznosti prevzemajo izvajalci do KS in koliko izvajalci plačujejo za izvajanje pogrebnih storitev posameznim KS?

V MO Novo mesto je izven Novega mesta upravljanje s pokopališči prepuščeno KS. Pravil upravljanja, oddajanja in plačevanja morebitnih "koncesij" ni.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ima v skladu z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/2000 in 31/2005) na območju naslednja pokopališča:

Šmihel, Ločna, mestno pokopališče Srebrniče, Stranska vas, Prečna, Uršna sela, Veliki Slatnik, Veliki Cerovec, Podgrad, Jurna vas, Stopiče, Otočec,  Dolž,  Mali Orehek,  Velike Brusnice, Dolenje Kamence, Gorenje Kamence, Karteljevo, Gabrje, Potov Vrh, Smolenja vas, Ždinja vas, Hrušica, Šentjošt.

Pokopališče ima pokopališki okoliš, iz območja katerega se praviloma pokopavajo umrli. Za mestno pokopališče v Srebrničah je pokopališki okoliš praviloma območje mestnih krajevnih skupnosti. Za ostala pokopališča pa je pokopališki okoliš praviloma območje krajevne skupnosti.

JP Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja z naslednjimi pokopališči: Srebrniče, Šmihel, Ločna, Prečna in Stranska vas.

KS Uršna sela: pokopališče upravljajo sami. Za opravljanje pogrebnih storitev nimajo sklenjene pogodbe z nobenim izvajalcem, ampak se za to odločajo svojci. Večino pogrebnih storitev je do sedaj opravljalo Pogrebno podjetje Oklešen.

KS Mali Slatnik: s pokopališčem upravlja KS sama. Izvajalci pogrebnih storitev niso posebej  izbrani.

KS Podgrad: V KS imajo 3 pokopališča. V vaseh Podgrad, Jurna vas in Veliki Cerovec. V Podgradu je tudi mrliška vežica, ki se koristi za zadnje slovo od pokojnih. Vsa 3 pokopališča so bila v zadnjih 2 desetletjih temeljito preurejena. V Podgradu je bilo pokopališče tudi razširjeno in zgrajena vežica. Vse to se je uredilo s sredstvi samoprispevka in prostovoljnih prispevkov krajanov. Pokopališča urejajo krajani sami. Za to poskrbi vodstvo KS. Prav tako ureja odvoz odpadkov, plačilo elektrike za vežico, vodarino in ostala vzdrževalna dela. Delajo po načelu, da se ljudje v kraju prepoznajo po urejenosti pokopališča. Za stroške, nastale v zvezi s tem, sedaj poberejo od koristnikov 20,00 €/leto od grobnega polja. Slednje koristniki s položnico nakažejo na račun KS. Izvajalcev pogrebnih storitev nimajo določenih in si ga svojci izberejo sami. KS za uporabo vežice krajani posebej ne plačujejo. Prav tako izvajalci pogrebnih storitev KS ne plačujejo ničesar. Storitve dogovarjajo z naročnikom in jih tudi finančno urejajo.

KS Birčna vas: na pokopališču v Stranski vasi je bila pokopališka dejavnost takoj po izgradnji pogodbeno predana v upravljanje JP Komunali Novo mesto d.o.o. Za upravljanje KS ne prejema nikakršnih prejemkov, Komunala pa skrbi za urejanje grobnih polj in mrliške vežice, ter parkirnih prostorov, katere je zgradila KS s prispevki krajanov in lastnimi prispevki. Najemniki grobov plačujejo najemnino 2x letno. Komunala si pridržuje pravico monopola nad pogrebnimi storitvami in tudi uporabnino za mrliško vežico zaračuna.

KS Stopiče: z 1.2.2015 je začel delovati nov pogodbeni vzdrževalec  4. mrliških vežic in pokopališč. Upravljalec (izvajalec) pogrebnih storitev je pogrebna služba Marija Novak iz Žužemberka. Izbrani so bili na podlagi storitev treh pogrebnih služb. Izbrali so glede ugodnih cen za krajane in po referencah, ki so jih dobili v drugih občinah in KS,  kjer že opravljajo svoje storitve-preverjeno. Sklenjena je pogodba za vzdrževanje mrliških vežic in urejanje zelenih in peščenih površin. Glede na to, da je novi vzdrževalec vložil v preureditev vseh 4. pokopališč in mrliških vežic svoj veliki denarni vložek so naredili še aneks k pogodbi, ki izvajalca zavezuje, da v primeru izvajanja pogrebnih storitev druge pogrebne službe, vzdrževalec pripravi vežico, skoplje jamo, žarno nišo in zakopa umrlega, izbrana pogrebna služba s strani svojcev pa opravi pogrebno slovesnost. Krajevna skupnost plačuje za urejanje in vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč  100€ mesečno in ta znesek se plača 1x letno ob koncu leta ob izstavitvi in plačilu računov od najemnikov grobov. Pogodbeni stranki se dogovorita, da ob večjem posredovanju pri pogrebih, lahko cena za mesečno vzdrževanje pade na nižjo postavko. Pogodba se izteče 2020  leta. Krajevna skupnost nima koncesije z nobeno pogrebno službo in ne dobiva nobenih sredstev od vzdrževalca pogrebne službe. Se jim pa dogaja, da je pogrebna služba, ki je bila izbrana s strani svojcev sama izkopala jamo, čeprav ji je bilo povedano,  da to dela vzdrževalec pokopališč.

KS Otočec:  pokopališče na Otočcu upravlja KS Otočec in ima sklenjeno Pogodbo o vzdrževanju pokopališča in po naročilu strank izvajanje pogrebnih storitev na pokopališču Otočec z OKLEŠEN, POGREBNE STORITVE d.o.o., K Roku 26, Novo mesto. Pogodba je bila sklenjena 20.5.2014 in velja do 20.5.2018. S to pogodbo je KS Otočec zavezana, da vzdrževalcu pokopališča OKLEŠEN d.o.o. plačuje za letno vzdrževanje pokopališča 400,00 € - plačilo izvrši na podlagi izstavljenega računa. Vzdrževalec pokopališča na Otočcu opravlja splošne storitve in še storitve v dogovoru s stranko. Splošne storitve so: čiščenje snega na poteh in dostopnih poteh na pokopališče; posipavanje poti na pokopališču in dostopnih poti na pokopališče; čiščenje pokopališča in okolice (odstranitev naravnih in drugih odpadkov); košenje travnatih površin in obrezovanje grmičevja; skrb za čistočo pri kontejnerjih in odvoz odpadkov; ob vsakem pogrebu izpolni pogrebno poročilo in ga v roku treh dni dostavi na KS Otočec; opozarja in sporoča o eventuelno opaženih poškodbah na objektu mrliške vežice in na pokopališču. Storitve v dogovoru s stranko (za svojce pokojnika): sodelovanje pri odrejanju grobov; v primeru, da stranka želi drugega izvajalca pogrebne storitve, izbranemu izvajalcu preda ključe mrliške vežice; izkop in zasip grobov; v dogovoru s svojci pokojnika nudi na razpolago pogrebno ekipo; v dogovoru s svojci pokojnika ureja vse potrebno ob smrti pokojnika; zagotovi čiščenje mrliške vežice in nadzor inventarja takoj po opravljeni pogrebni storitvi. Pogrebne storitve na pokopališču Otočec lahko izvajajo tudi drugi izvajalci pogrebnih storitev, če se tako odločijo svojci pokojnika. KS Otočec letno pobira najemnino za grobove. S tako pridobljenimi sredstvi vzdržuje mrliško vežico, plačuje tekoče stroške elektrike, vode, komunale ter opravlja potrebna vzdrževalna dela na pokopališču. S strani izvajalcev pogrebnih storitev KS Otočec ne prejema nobenega plačila.

KS Dolž: imajo sklenjeno pogodbo za vzdrževanje pokopališča Dolž z Oklešen, pogrebne storitve, d.o.o. v višini 400,00 EUR letno. Za samo pokopavanje umrlih pa se svojci odločajo prostovoljno, koga bodo najeli za to storitev.

 

Pripravila:

Anja Dragan, višja svetovalka

 

mag. Jože Kobe,                                                                              dr. Vida čadonič Špelič,

vodja Urada za gospodarske javne službe,                           DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

komunalo in promet

Nazaj na seznam