vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odkup grafičnih in likovnih del


Datum: 07. 07. 2015
Urad: Urad za kulturo, zdravstvo in socialo
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da Mestna občina Novo mesto odkupi dela likovnih umetnikov, ki so tematsko vezana na praznovanje 650-letnice Novega mesta in so razstavljena v Jakčevem domu.

MO NM in Dolenjski muzej sta povabila več avtorjev, da so izdelali in sodelujejo na razstavi likovnih umetnikov v Jakčevem domu, z naslovom Novo mesto - mesto navdiha. Izdelana so kvalitetna likovna dela, tematsko vezana na praznovanje 650-letnice Novega mesta. Primerno in pravilno je, da Mestna občina Novo mesto dela odkupi in namesti na vidna mesta svojih stavb, navede avtorja ter izpostavi okoliščine in namen nastanka.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto v letu 2015 v proračunu nima predvidenih sredstev za odkup likovnih del, ki so nastala v počastitev 650-obletnice ustanovitve Novega mesta. So pa nekateri avtorji (Hamo Čavrk, Uroš Weinberger in Janko Orač) v svojih prijavah na javnem razpisu na področju kulture za leto 2015 prijavili tudi skupno razstavo v Dolenjskem muzeju. Vsakemu posamezno so odobrena sredstva za sofinanciranje njihovega likovni prispevka in sodelovanja na skupni razstavi posvečene jubilejnemu letu. V kolikor bo finančna situacija občine, poleg vseh zakonskih nalog ter nujnih investicijskih del dovoljevala možnost finančnega vložka v nakup likovnih in grafičnih del, bo predhodno potrebno oceniti vrednost teh del in njihovo odkupno ceno. Na podlagi teh podatkov ter finančnih zmožnosti se bo občina odločila ali bo likovna in grafična dela odkupila za opremljanje svojih poslovnih prostorov.

Mestna občina Novo mesto že enajst let sofinancira project Novomeški likovni dnevi, ki poteka pod okriljem Dolenjskega muzeja in v sodelovanju z diplomiranim slikarjem Jankom Oračem. Vsak udeleženec likovne kolonije podari MO Novo mesto likovno delo, ki nastane v okviru kolonije. Tako je nastala likovna zbirka novomeške občine, ki hrani več kot osemdesetih likovnih del, ki so razstavljena v občinskih pisarnah na podlagi strokovnih smernic likovnih kustosov Dolenjsega muzeja. Dela, ki niso del likovne opreme občinskih pisarn, se hranijo v depoju Dolenjskega muzeja. Prav tako je ocenjena vrednost vsakega posameznega likovnega dela in popisana kot del premoženja občine.

 

Pripravila:                                                                                                  

Sandra Boršić,                                                                                                 Gregor Macedoni,

podsekretar za protokolarne zadeve                                                                     župan

Nazaj na seznam