vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Uvedba trajnega projekta razvoja in vrnitve življenja v mestno jedro Novega mesta


Datum: 07. 07. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da Mestna občina Novo mesto uvede trajni projekt razvoja in vrnitve življenja v mestno jedro Novega mesta ter da Občinski svet na vsaki seji obvezno obravnava stanje trajnega projekta razvoja in vrnitve življenja v mestno jedro in po potrebi sprejme potrebne odločitve.

Mestna občina Novo mesto naj dopolni spletni portal in na njem vzpostavi javno evidenco stanja projekta iz prve točke in evidenco aktivnosti Občinskega sveta, župana, upravnih organov in posameznih funkcionarjev, vključno s svetniki Občinskega sveta na tem projektu.

Odgovor

V MONM že od začetka novega mandata potekajo aktivnosti za razvoj in oživljanje mestnega jedra Novega mesta, vanje pa so vpletene oz. jih izvajajo številne pristojne osebe v Občinski upravi, župan, podžupan Grobler in zunanja zainteresirana javnost. Prav tako je strateška opredelitev mestnega jedra del procesa oblikovanja Trajnostne urbane strategije in konkretno projekta prenove Glavnega trga in Rozmanove ulice.

Ker predvidevamo, da bodo v letu 2016 na voljo kohezijska sredstva vezana na Trajnostno urbano strategijo, smo v mesecu januarju 2015 oblikovali skupino, ki je na podlagi izhodišč zapisanih v Konservatorskem načrtu za namen prenove kandijskega križišča, Glavnega trga in Rozmanove ulice, pripravljenega s strani Zavoda za kulturno dediščino, OE Novo mesto, 28. februarja 2015 izvedla interaktivno delavnico z naslovom Kakšno mesto si želimo?, katere rezultati so dostopni na povezavi (http://www.novomesto.si/si/novomesto/razpisi/?id=12651).

Glede na rezultate delavnice, kjer je večina izrazila željo po vzpostavitvi trajnega prostora za dogodke in zmanjšanje tranzitnega prometa v mestnem jedru, smo zaposleni Občinske uprave pripravili alternativno različico prometne ureditve po načelu t.i. »shared space«. To bo pomembno pripomoglo k cilju definiranja prostora na Glavnem trgu, ki bo služil raznemu dogajanju in olajšal organizacijo dogodkov posameznim producentom. Alternativna različica je bila predstavljena in obravnavana v okviru Delovne skupine v zvezi z javno obravnavo Konservatorskega načrta za namen prenove Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v mestnem jedru Novega mesta, Urbanističnega sveta in KS Center in v skladu s tem, smo prišli do tretje različice prometne ureditve, ki vzpostavlja pogoje za prireditveni prostor in posledično omogoča prireditveni del oživljanja mestnega jedra. Trenutna različica je bila prav tako predstavljena javnosti ter tudi članom civilne iniciative Grem v mesto, s katero lepo sodelujemo.

Zavedamo se, da morajo strateški ukrepi, ki vodijo do trajne oživitve predstavljati preplet prostorskega urejanja, vzpostavitve ugodnih pogojev za producente dogajanja v mestnem jedru in spodbujanja zasebnih pobud za dogodke, poslovanje in bivanje v centru mesta. Poleg procesa projektnega načrtovanja prenove mestnega jedra, smo prav z namenom izvajanja posameznih ukrepov pričeli s postopkom razglasitve dela Glavnega trga za prireditveni prostor, hkrati pa bomo začeli s pripravo strateških usmeritev za pripravo ukrepov, s katerimi bi vzpostavili ugodnejše pogoje za poslovanje in bivanje v centru mesta. Slednji dve točki sta torej tesno povezani z že omenjenim celovitim strateškim načrtovanjem v tem delu MONM.

Pomembno je, da skupaj z vsemi ostalimi zainteresiranimi javnostmi, zaposleni v Občinski upravi, občinski funkcionarji ter občinski svetniki aktivno sodelujemo pri opredelitvi strateških ciljev za MONM in predstavljamo zgled kot redni udeleženci dogajanja v mestnem jedru. Občinska uprava bo Občinski svet obveščala o napredku na posameznih opisanih področjih.

Pripravila:

Sara Drašković,                                                                                         Gregor Macedoni,

vodja Kabineta župana                                                                                     župan

Nazaj na seznam