vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Uveljavitev položaja Občinskega sveta MO NM pri medobčinskem sodelovanju in mednarodnem sodelovanju v razmerju do ostalih organov MO NM


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda za uveljavitev položaja Občinskega sveta MO NM pri medobčinskem in mednarodnem sodelovanju v razmerju do ostalih organov MO NM.
Razvila se je praksa, v kateri se pozablja na položaj Občinskega sveta kot zakonodajnega organa. Zato pobuda za sklic seje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje s točkami:
1.Pregled delovanja MO NM od 1.1.2015 do 30.9.2015 na področju sodelovanja z drugimi občinami in s tujino.
2. Pregled stanja in posledic po ukinitvi Zavoda za turizem na področju sodelovanja z drugimi občinami in s tujino.
3. Poročilo o novih nosilcih, pristojnostih, načrtih, izvedenih aktivnosti, novih zaposlenih na občini, zavodih, gospodarskih družbah na področju prejšnjega delovanja Zavoda za turizem, zlasti s poudarkom na gospodarskem, turističnem, izobraževalnem in kulturnem področju.
4. Položaj in pristojnosti mestnega managerja.
5. Aktivnosti za vključitev sosednjih občin k sodelovanju pri oživljanju mestnega jedra Novega mesta.
6. Aktivnosti MO NM okoli razvoja institucij visokošolskega prostora v smislu povezovanja na področju JV SLO.
7. Ureditev odnosov med Občinskim svetom, županom in Občinsko upravo na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Odgovor

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje je v mandatu 2014 – 2018 usmerjeno v aktivnosti, ki vodijo h krepitvi odnosov med različnimi predstavniki tako javnih kot zasebnih subjektov doma in v tujini s ciljem vključiti se v partnerstva za projekte, s katerimi bi potem partnersko kandidirali na razpise različnih finančnih inštrumentov. Ob tem se bomo v tekočem mandatu trudili obuditi nekdaj tesnejše odnose s pobratenimi mesti – tistimi, kjer je to smiselno glede na prej omenjeni cilj. Kot prvi korak v realizaciji cilja obujanja odnosov s pobratenimi mesti je bilo gostovanje večine od njih v času otvoritvene slovesnosti ob praznovanju letošnjega jubileja. Intenzivneje in še bolj načrtno se bomo temu posvetili s prihodom nove sodelavke za protokol z izkušnjami iz državne ravni, kar nas veseli. Vse izvedbene aktivnosti povezane z medobčinskimi in mednarodnimi odnosi so del nalog, ki se izvajajo v Kabinetu župana, o le-teh je ob začetku vsakega leta pripravljen načrt dela, ki ga v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta MONM posredujemo v obravnavo Komisiji za medobčinsko in mednarodno sodelovanje. Kot je že na seji 24. 9. 2015 povedala predsednica komisije, bo, ko bo poročilo o izvajanju aktivnosti na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja pripravljeno, sklicala sejo komisije, ki bo poročilo obravnavala.

Ker usmeritev župana in občinske uprave pri medobčinskem in mednarodnem sodelovanju v tekočem mandatu nima nikakršnih neposrednih povezav s področjem turizma ampak služi cilju vključitve v čim več partnerstev za pridobivanje finančnih sredstev, ocenjujemo, da ukinitev Javnega zavoda za turizem Novo mesto nima posledic na vodenje politike medobčinskega in mednarodnega poslovanja v tekočem mandatu.

Oživljanje mestnega jedra, ki nima neposredne povezave s področjem medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, v tem trenutku poteka preko več aktivnosti: mestnega koordinatorstva, podpore zunanjim producentov programa ter produkcijo lastnih aktivnosti v mestnem jedru. Mestni koordinator je s sodelovanjem sodelavca zaposlenega v Javnem zavodu za turizem Novo mesto – v likvidaciji in zaposlenih v Kabinetu župana v letu 2015 izvedel podporne, koordinacijske in organizacijske aktivnosti številnim dogodkom v mestnem jedru. Deluje tudi kot svetovalna točka za potencialne producente, hkrati pa pripravlja vse potrebno za podrobnejšo analizo potencialov v mestnem jedru na različnih področjih. Za enkrat sosednjih občin k sodelovanju pri oživljanju mestnega jedra Novega mesta nismo vključevali, so pa predlogi za sodelovanje seveda dobrodošli.

Glede na usmeritve na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja v tekočem mandatu in izpolnjevanju določil tako Statuta MONM kot poslovnika Občinskega sveta MONM ocenjujemo, da so odnosi skladni z zastavljeno politiko.

Pripravila:

Sara Drašković

vodja Kabineta župana

 

                                                                                          GREGOR MACEDONI,

                                                                                                   župan

Nazaj na seznam