vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Dokončanje dokumentacije za prenovo Glavnega trga in objava javnega razpisa


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje, kdaj bo dokončana dokumentacija za prenovo Glavnega trga in objava javnega razpisa?

Odgovor

Strokovno najprimernejša rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Novega mesta (Glavni trg, Rozmanova ulica do uvoza v garažno hišo Novi trg, Kastelčeva ulica, Linhartova ulica, spodnji del Prešernovega trga med Kastelčevo ulico in Rozmanovo ulico ter Kandijsko križišče) bo Mestna občin Novo mesto pridobila z izvedbo javnega natečaja. Javni projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca projektne dokumentacije za prenovo odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta v skladu s Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04) vodi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, s katero je MONM že sklenila pogodbo o sodelovanju. Z dnem 15.10.2015 je župan MONM sprejel sklep o imenovanju natečajne komisije, katere prva seja je sklicana v petek, 23.10.2015. Predvidoma v roku enega tedna po izvedbi prve seje natečajne komisije bo na Portalu javnih naročil in spletni strani ZAPS objavljen javni poziv za oddajo natečajnih elaboratov. Natančne roke za oddajo elaboratov bo določila natečajna komisija na prvi seji komisije, predvidoma pa bo natečaj zaključen v mesecu marcu 2016. Ponudbena cena za izdelavo projektne dokumentacije je sestavni del natečajnih elaboratov, pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije s prvo nagrajenim natečajnikom pa bo naročnik sklenil po postopku s pogajanji v skladu s (4). odstavkom 29. člena ZJN‑2.

Na podlagi izbranega natečajnega elaborata, ki bo izdelan na nivoju idejne zasnove, bo pripravljena podrobnejša finančna konstrukcija izvajanja prenove javnih površin v mestnem jedru. Projekt urbane prenove mestnega jedra je vključen v Trajnostno urbano strategijo Novega mesta, ki jo bo občinski svet predvidoma obravnaval in potrdil do konca letošnjega leta. Zaradi pomena projekta bo to osrednja naložba za črpanje sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja v okviru člena 7. Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj. To so nova sredstva v finančni perspektivi 2014 – 2020, naložbe pa se bodo izvajale po pravilih celostnih teritorialnih naložb (CTN). Pravni okvir izvajanja CTN še ni vzpostavljen v celoti, zato je glede samega načina izvedbe in pravil črpanja nepovratnih sredstev v tem trenutku še veliko neznank.

Pripravila:

Melita MUREN

VIŠJA SVETOVALKA

 

 

Po pooblastilu župana št.

100-14/2009 z dne 12. 10. 2015: 

Stanislava BJELAJAC,                                                         dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

PODSEKRETARKA                                                            
ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam