vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Neobstoj politike in smernic razvoja MO Novo mesto na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja MO Novo mesto?


Datum: 11. 12. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Županu Gregorju Macedoniju in obema podžupanoma, ki so odgovorni Občinskemu svetu, postavljam vprašanje:

- kako to, da v prvem letu mandata ni niti župan niti podžupana niti koalicija niti Občinska uprava v enem celem letu niso uspeli pripraviti predloga politike in smernic razvoja odnosov MO Novo mesto na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja v njihovem 4-letnem mandatu,

- kdaj bodo to pripravili ter posredovali Občinskemu svetu MO Novo mesto in kdaj lahko pričakujemo razpravo in sprejem le te,

- kdo ob izostanku sprejete politike določa politiko, kdo sprejema odločitve in kako se vodi politika na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja MO Novo mesto,

- ali neobstoj politike in razvoja odnosov vpliva na (ne)sodelovanju z Vlado R Slovenije in njenimi ministri ter Državnim zborom in poslanci?

 

Odgovor

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje je v mandatu 2014 – 2018 usmerjeno v aktivnosti, ki vodijo h krepitvi odnosov med različnimi predstavniki tako javnih kot zasebnih subjektov doma in v tujini s ciljem vključiti se v partnerstva za projekte, s katerimi bi potem partnersko kandidirali na razpise različnih finančnih inštrumentov. Ob tem se bomo v tekočem mandatu trudili obuditi nekdaj tesnejše odnose s pobratenimi mesti – tistimi, kjer je to smiselno glede na prej omenjeni cilj. Kot prvi korak v realizaciji cilja obujanja odnosov s pobratenimi mesti je bilo gostovanje večine od njih v času otvoritvene slovesnosti ob praznovanju letošnjega jubileja. Intenzivneje in še bolj načrtno se bomo temu posvetili od meseca decembra dalje, s prihodom nove sodelavke za protokol.

Načrt dela za čas trajanja mandata je pripravljen in bo predložen Komisiji za medobčinsko in mednarodno sodelovanje v seznanitev. Sodelovanje na medobčinski, državni in mednarodni ravni v okviru delovanja župana, podžupanov in občinske uprave potekajo nemoteno in preko predvsem vsebinskih vprašanj krepijo odnose z vsemi vpletenimi.

Pripravila:

Sara Drašković

vodja Kabineta župana

 

GREGOR MACEDONI

župan

Nazaj na seznam