vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Univerzitetni prostor JV Slovenije


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Razvoj visokega šolstva na področju JV Slovenije sodi v kontekst uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva, zapisanih v Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020. V Novem mestu smo blizu izpolnitvi pogojev za ustanovitev univerze. Žal je bila v preteklosti prisotna nepotrebna delitev na dva grozda. Župan je septembra že dal predloge za povezovanje in sodelovanje. Pri MO Novem mestu je župan organiziral posvetovalno telo - Svet za visoko šolstvo. Dajem pobudo, da:

- se svet, oz. pristojno posvetovalno telo, razširi z več člani, da se povabijo predstavniki vseh visokošolskih zavodov, ki so pripravljeni tvorno sodelovati in pod pogojem, da se vsak pristopni član zaveže k sodelovanju in da ne bo deloval razdiralno  in

- ob prisotnosti vseh predstavnikov visokošolskih organizacij preveri, kateri formalni in kateri vsebinski pogoji še manjkajo za ustanovitev univerze in o tem poročajo županu in Občinskemu svetu.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto se je z Odlokom o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (z dne 10. 7. 2014) zavezala, da bo še naprej nudila vso podporo delovanju konzorcija Univerzitetnega prostora Novo mesto in nadaljnjemu vodenju projekta ustanovitve javne Univerze v Novem mestu. Ob prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti ukinjenega javnega zavoda URS Novo mesto do treh visokošolskih zavodov (FINI Novo mesto, FOŠ in VŠ Grm Novo mesto) na MONM, so se prenesle tudi vse avtorske in sorodne pravice, katerih imetnik je bil URS, pri čemer je MONM postala tudi predlagatelj za ustanovitev Univerze v Novem mestu.

MONM je kot dodatni ukrep podpore področju razvoja visokega šolstva in projektu, ki je prednostna naloga MO NM, ustanovila Projektni svet za ustanovitev Univerze v Novem mestu kot delovno posvetovalno telo župana. Njegove naloge obsegajo oblikovanje strateškega dokumenta, ki bo podlaga za nadaljnje korake MO NM pri ustanavljanju Univerze, povezovanje z vsemi deležniki, ki nastopajo v projektu, oblikovanje predlogov za sodelovanje MONM z vsemi visokošolskimi zavodi s sedežem v MO NM ter reševanje odprtih vprašanj, ki se bodo pojavljala v zvezi z ustanavljanjem Univerze v Novem mestu.

V Projektni svet so bili imenovani predstavniki, ki zagotavljajo zastopanost vseh pomembnejših akterjev in javnosti v kontekstu trenutnih razmer v regiji: regijsko gospodarstvo (GZDBK), aktivni visokošolski zavodi, katerih soustanoviteljica je MONM, civilna družba (DAP), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, javna visokošolska inštitucija, delujoča v MONM in predstavnik širše regije. Pobuda o širitvi članstva je sprejeta in bomo o njej razmislili ter jo obravnavali tudi na seji Projektnega sveta UNM. Ugotovitve glede formalnih in vsebinskih pogojev za ustanovitev Univerze v Novem mestu so del strateškega dokumenta, ki ga pripravlja Projektni svet.

 

 

Pripravila:

Andreja Češarek,

strokovna sodelavka VII/2 – II - za visoko šolstvo in kulturo

 

 

                                                                                              dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

                                                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam