vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Izgradnja vzhodne obvoznice mimo Novega mesta do Pogancev


Datum: 19. 02. 2016
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

KS Gotna vas je oblikovala pobudo krajevne skupnosti in krajanov, ki jo prilagam, se nanjo sklicujem in pridružujem pobudi. Predlagam, da MO NM podpre prizadevanja krajanov KS Gotne vas.

Obrazložitev:

Vlada RS naj bi v prihodnjih letih le začela graditi prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi. Po predvidevanjih naj bi do leta 2020 zgradili 5,3 kilometrski odsek od novomeškega vzhodnega avtocestnega vozlišča do priključka Osredek pri Revozu. Šele kasneje (datuma si nihče ne upa napovedati) je v planu del do razcepa Poganci na obrobju Novega mesta.

V KS Gotna vas smo sprejeli SKLEP, da se aktivno vključimo v ta projekt tako, da se že v prvi fazi zgradi celoten odsek od vzhodnega avtocestnega vozlišča do razcepa Poganci. Denar ne sme biti ovira, Vlada ga mora zagotoviti (prerazporediti), če hočemo, da celoten promet spravimo vsaj na vzhodnem delu ven iz Novega mesta. Želimo, da tako župan kot Občinski svet Mestne občine Novo mesto pristopijo k temu za nas zelo pomembnemu projektu. Z vsemi aktivnostmi bomo nadaljevali naša prizadevanja za izgradnjo celotnega odseka v medijih, na okroglih mizah itd.

RAZLOGI:

-  Tako bo ves promet speljan od novega priključka Revoz na Belokranjsko cesto in naprej proti Beli krajini.

-  Ob povečani obremenitvi Belokranjske ceste bi se močno povečala količina izpušnih plinov, s tem bi kvaliteta življenja močno padla.

-  Ni dopustno, da se obvoznica gradi samo za polovico mesta, ostali del pa se duši v prometu. Vse mestne občine, kjer imajo obvoznico, je le - ta zgrajena v celoti in ne na pol.

-  Iz naše KS hodijo otroci peš v šolo in iz šole. Prehodi čez cesto so že sedaj nevarni, saj so hitrosti, predvsem iz smeri Metlika, zelo velike. Po trenutno predvideni ureditvi pa bo prečkanje ceste praktično nemogoče in pomeni še večjo nevarnost za vse udeležence v prometu.

-  Čas je, da Novo mesto končno dobi spodobno štiripasovnico.

KS Gotna vas pričakuje odziv občine in podporo.

Odgovor

Čimprejšnja izgradnja načrtovanih državnih cest južnega dela 3. razvojne osi (vzhodna hitra cesta in zahodna povezovalna cesta) je v strateškem interesu Mestne občine Novo mesto. Ker je v državnem operativnem načrtu do leta 2020 predvidena le gradnja dela vzhodne hitre ceste od vzhodnega priključka na AC v Mačkovcu do priključka Revoz, je Mestna občina Novo mesto od Ministrstva za infrastrukturo že zahtevala, da je čimprej treba določiti optimalno faznost gradnje navedenih cest. Dne 21.8.2015 je z dopisom št. 350-6/2015-6 že podala pisno pobudo, da naj Ministrstvo za infrastrukturo zagotovi tudi izvedbene projekte za odsek vzhodne hitre ceste od Revoza do priključka Poganci tako, da bo njegova izvedba ekonomsko izvedljiva v okviru tekoče finančne perspektive do leta 2020.

 

Pripravil:

Izidor JERALA,                                                                         

PODSEKRETAR                                                                 
ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE                               

 

 

dr. Iztok KOVAČIČ,                                                                          dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,  

VODJA URADA ZA PROSTOR IN RAZVOJ                                    DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam