vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zabojniki za smeti na Vrhovčevi ulici


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da se iz vseh javnih cest odstranijo smetnjaki, zanje zagotovi skrita, podzemna skladišča. Primer Vrhovčeve ulice z velikim številom smetnjakov, ki se preredko praznijo.

Pobuda, da se: a) uvede inšpekcijski postopek zaradi zasedanja javnih površin (javne ceste), ukrepa in poroča Občinskemu svetu o ugotovitvah in sprejetih odločbah in realizaciji, b) projektantom in strokovnim službam občinske uprave naloži, da pri urejanju Glavnega trga predvidijo in izdelajo projekte ureditve podzemnih bazenov za odpadke ter razbremenijo stranske ulice.                         

Odgovor

Pobuda svetnika je bila posredovana inšpektoratu v pristojno reševanje. Mestna občina Novo mesto pa je v fazi priprave investicijske in projektne dokumentacije za ureditev mestnih površin Novega mesta – Glavni trg z delom Rozmanove ulice in Pugljevo ulico. Dokumentacija predvideva enotno urbano opremo, kamor sodijo tudi potopni zabojniki za smeti.

 

Pripravila:

Simona PAVLIČ

 

mag. Jože KOBE                                                        dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                      DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam