vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pešpoti ob reki Krki - za sodiščem in protipožarna (ne)varnost


Datum: 15. 12. 2016
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje, zakaj ni zagotovljenega dovoza in dostopa do reke Krke pri sodišču in pobuda, da se dovoz in dostop primerno uredita in omogoči povečanje požarne varnosti in dvigne kvaliteta bivanja v mestnem jedru.

S strani občana iz mestnega jedra sem opozorjen, da ni urejene dovozne poti do reke Krke pri Okrožnem sodišču na Jerebovi cesti. Izostanek ogroža požarno varnost stavb na področju Šolske in Jerebove ulice in s tem mesta. Pot je potrebna tudi za dostop prebivalcev do reke Krke in omogočanje sprehajanja ob reki. Pešpoti okoli reke Krke so predmet številnih pobud nevladnih organizacij in bo ugoditev pobudi zagotovo pozitivno sprejeta. Zato na prošnjo občana in ob posluhu do pobud "pešfolk" sprašujem, zakaj ni zagotovljenega dovoza in dostopa do reke Krke pri sodišču in dajem pobudo, da se dovoz in dostop primerno uredi in omogoči povečanje požarne varnosti in dvigne kvaliteta bivanja v mestnem jedru. 

Odgovor

Pobudo bodo strokovne službe Mestne občine Novo mesto preučile in v skladu z možnostmi upoštevale pri urejanju mesta. Ob tem poudarjamo, da je bilo ob vpogledu v obstoječe evidence (PISO) ugotovljeno, da je dostop do reke Krke pri Okrožnem sodišču iz Jerebove ulice že urejen, kar je razvidno iz priloženega slikovnega gradiva (Slika 1). Dostop mimo Okrožnega sodišča po parceli 1243 k.o. Novo mesto se priključuje na že obstoječo pešpot do reke Krke, le ta pa se v nadaljevanju gorvodno ob reki Krki priključuje na pešpot, ki se načrtuje s projektom za izvedbo pešpoti Od mlina do mlina. Parcela 1243 k.o. Novo mesto je v lasti Republike Slovenije, zato bodo strokovne službe Mestne občine Novo mesto preučile možnost prenosa parcele na MONM oziroma predlagale primerno stvarno pravno ureditev z namenom javnega prehoda.

Za pešpot Od mlina do mlina je bila v novembru 2016 že izdelana idejna zasnova in že pridobljeni projektni pogoji pristojnih soglasodajalcev. Izdeluje se naslednja faza projektne dokumentacije to je projekt za izvedbo-PZI.

 

Slika 1: izsek iz PISO – prikaz obstoječega dostopa do reke Krke

 

Slika2: Izsek iz IDZ za pešpot Od mlina do mlina

 

 

Pripravila:

Mojca Tavčar

podsekretarka

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                               direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam