vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Objavljanje splošnih aktov MO NM in dostopnost na spletu


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da se takoj zagotovi takšna javna objava splošnih aktov občine, da bo na nivoju objav Uradnega lista Slovenije in da bodo zagotovljeni čistopisi aktov.

Z Dolenjskim uradnim listom in neažuriranimi podatki na spletni strani MO Novo mesto je nastala zmeda pri identifikaciji in iskanju veljavnih predpisov MO Novo mesto, sploh pa čistopisov veljavnega splošnega akta.

Primer - ODLOK o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto ni mogoče enostavno in v uporabniku prijazni obliki (WORD)  najti ne na iskalcu spletne strani MO Novo mesto ne v registru lokalnih skupnosti RPLS ne na portalu Google, kjer je objavljeno vse. Velja, da česar ni na Google, to ne obstaja. Iskanje veljavnega odloka privede  in na prvo mesto postavlja Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto iz leta 2004, ki je z novim odlokom razveljavljen in ne velja več. Objava na spletni strani občine, da lahko do predpisov Mestne občine Novo mesto dostopamo tudi preko Registra predpisov lokalnih skupnosti, je dejansko zavajajoča in napačna.

V času postinformacijske dobe in razvoja v mrežno družbo ni opravičila za opisane nerodnosti. 

Omejitve pri objavah izpostavljajo sume v netransparentno delovanje.

 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto za objavo predpisov lokalne skupnosti skrbi na več načinov.

Vsi veljavni predpisi so skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016; v nadaljevanju: Uredba) navedeni v Katalogu informacij javnega značaja Mestne občine Novo mesto, ki je objavljen na spletnem portalu Mestne občine Novo mesto, dostopen pa je tudi v fizični obliki. Skladno z Uredbo bi predpise lokalnih skupnosti morali objavljati tudi v Registru lokalnih predpisov, ki deluje v okviru Uradnega lista Republike Slovenije. Na Uradnem listu so nam pojasnili, da za zdaj še ne vodijo registra  predpisov tistih občin, ki pri njih ne objavljajo svojih splošnih aktov. Pripravljajo pa ustrezno rešitev, ki bo omogočala vodenje registra vseh lokalnih predpisov. Ko bo objavljanje tehnično mogoče, nas bodo o tem obvestili.

Mestna občina Novo mesto vse veljavne prostorske akte in tudi tovrstne akte v pripravi objavi v posebnem spletnem registru Mestne občine Novo mesto. Akte, sprejete po 18. 3. 2015, pa redno objavljamo v Dolenjskem uradnem listu (v nadaljevanju: DUL), ki sicer izhaja v elektronski obliki, na zahtevo posameznika pa je proti plačilu mogoče dobiti tudi tiskano izdajo posamezne ali vseh številk.

V konkretnem primeru iskanja Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto, ki ste ga navedli v svoji pisni in ustni pobudi, je iskanje povsem enostavno. Iskalni niz vnesete v iskalnik DUL, ki vas nato usmeri na številko DUL-a, v kateri je bil ta odlok objavljen. V kazalu je razvidno, na kateri strani elektronske različice DUL-a se nahaja iskani akt.

Ker smo tudi sami zaznali številne ovire, ki jih tehnična rešitev obstoječe spletne strani postavlja pred njene urednike, se je Mestna občina Novo mesto odločila za celovito prenovo tako spletne strani kot tudi uredniške politike. Na področju objavljanja predpisov bomo z novo spletno stranjo to težavo odpravili v okviru spletnega DUL-a. Vsak predpis, tudi vse že sprejete, bomo objavili tako digitalno (kar bo omogočilo iskanje preko naše spletne strani kot tudi preko iskalnika Google oz. drugih) kot tudi v obliki zbirke sprejetih predpisov. Verjamemo, da bo tako dostopnost vseh sprejetih predpisov Mestne občine Novo mesto omogočena v smeri, kot jo predlagate.

Ne nazadnje pa se lahko prav vsak občan, ki ima z iskanjem posameznih aktov težave, kadarkoli obrne na pristojni urad Mestne občine Novo mesto, kjer mu bodo javni uslužbenci pomagali pri iskanju ali mu iskani akt na njegovo željo celo posredovali.

 

Pripravila:                                                        

mag. Judita Pirc

podsekretarka

 

Katarina Petan                                                                                dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                 direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam