vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–257 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP Komunala Novo mesto, d.o.o.


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

14. člen Odloka o ustanovitvi JP Komunala Novo mesto določa, da za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe ustanovi skupni organ ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani. Glede na to, da Občinski svet sprejema npr. poslovno poročilo prosim za pojasnilo čemu taka ureditev in posledično ravnanje?

Odgovor

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – SPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) v 61. členu določa, da občinski sveti občin za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz prejšnjega odstavka ustanovijo svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami.

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05) v 14. členu določa, da se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe ustanovi skupni organ ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Skupni organ ustanoviteljic – svet županov ima v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic občin naslednje pristojnosti:

  • daje mnenje k poslovnim poročilom, obračunom in zaključnim računom družbe,
  • daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
  • daje mnenje k poslovnemu načrtu družbe,
  • predlaga skupščini kandidate za člane nadzornega sveta,
  • predlaga in daje pobude za izvedbo projektov regijskega značaja,
  • obravnava projekte regijskega značaja in daje k njim mnenje,
  • daje pobude v zvezi z razvojem družbe,
  • obravnava predloge planov o investicijah in investicijskem vzdrževanju na objektih in napravah komunalne infrastrukture in daje mnenje k predlogu plana, ki se nanaša predvsem na investicije in investicijsko vzdrževanje na njihovih lokacijah in daje k njim mnenje.

Iz citiranih pristojnosti sveta županov je razvidno, da so njegove pristojnosti mnogo širše in se nanašajo tudi na druge naloge in ne samo na obravnavo poslovnega poročila javnega podjetja.

 

 

Pripravila:

Maja Gorenc,

višja svetovalka za občinski svet

 

 

Katarina Petan,                                                          dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ,

vodja urada                                                                              direktorica

Nazaj na seznam