vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 311 Sprememba in čistopis Odredbe


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, (Ur. l. RS, št. 45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19, 28/19, 6/20 in 17/20), v 7. členu določa, da se za plačilo parkirnine uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov. Navedena je tudi možnost plačil s pomočjo mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav, če sistem to omogoča. Pri stavbi Društva upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1 je bila dne 10.11.2020 še nameščena tabla, (prometna signalizacija), na kateri je bilo navedeno, da je prva ura brezplačna. Kot način plačila je naveden le SMS ali APP. Glej prilogo 1. Torej je možen le ta način. V primerih, ko voznik ali voznica ni vešča takega plačila ali preprosto nima naprave, parkiranje ni možno. Predvsem starejše osebe so ravnale tako, da so označile čas prihoda na parkirni uri ali na listku. Ob kontrolah redarjev je bila tem voznikom izrečena globa 40 EUR, kar je povzročilo jezo in negodovanje. Tako se je zgodilo tudi v dopoldanskem času, 15. decembra 2020, ko sem prišla na prej omenjeno parkirišče. Voznica je bila začudena nad izrečeno globo, ker je čas prihoda označila s parkirno uro. Redar je pojasnjeval, da ni pristojen za spremembo aktov. Obljubila sem, da bom kot svetnica pobudo prenesla jaz. Navedbe lahko prevedrite tudi pri redarju. Glede na to, da je Občinski svet 1.10.2020 sprejel novo besedilo Odloka o ureditvi cestnega prometa, na seji 17.12.2020 pa naj bi, žal, sprejel že spremembe in dopolnitve, na Odloku pa temelji Odredba je po moji oceni nujno dodati tudi možnost označitve časa s parkirno uro oziroma listkom in čimprej izdelati čistopis. Verjamem, da si vsi prizadevamo, da imamo urejene in pregledne predpise v katerih se znajdejo tudi nepravniki. Tam, kjer je dana možnost enournega brezplačnega parkiranja, naj bo to tudi zapisano. Na konkretnem parkirišču tega zapisa danes ni. 

Odgovor

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto je bil sprejet na 14. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 1.10.2020. Objavljen je bil v Dolenjskem uradnem listu št. 18, z dne 19.10.2020. V 57. členu Odloka je določeno, da občinski svet sprejme Odredbo o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto v šestih mesecih po uveljavitvi Odloka. Odredbo bomo pripravi na novo in bo  obravnavana predvidoma na marčevski seji Občinskega sveta MONM.

 

Možnost enournega brezplačnega parkiranja je urejena le elektronsko, preko SMS ali APP, zaradi zlorab, ki so se pojavljale z  označevanjem oziroma registriranjem prihoda. Da je naša odločitev pravilna ponazarja število brezplačnih SMS-ov v letu 2020 za prvo uro brezplačnega parkiranja, saj jih je bilo poslanih kar 58672.

 

Strinjamo se s potrebo označb na vertikalni signalizaciji na vsakem parkirišču, tako da bo navodilo nedvoumno jasno. Označbe bomo postavili takoj po sprejemu Odredbe.

 

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

 

 

Nazaj na seznam