vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 391 Osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

V medijih je bila objavljena visoka številka oseb, ki niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Kakšno je stanje v naši občini?

Odgovor

S strani ZZZS, Enote Novo mesto smo pridobili podatek, da je bilo v MO Novo mesto na dan 31.5.2021 74 oseb, ki niso imele urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Upoštevani so torej vsi prebivalci, ki so imeli urejeno stalno ali začasno prebivališče v MO Novo mesto, ne glede na morebitne ostale prijavljene naslove.

Ob tem pojasnjujejo, da ZZZS z namenom zmanjšanja števila nezavarovanih oseb vabi k sklenitvi zavarovanja tiste nezavarovane osebe, ki so nezavarovane min. 21 dni. V primeru njihovega ne odzivanja le-te vključuje v zavarovanje po uradni dolžnosti (celoten postopek vključitve z vabljenjem v primeru ne odzivanja traja do 60 dni).

Število nezavarovanih oseb se je z intenzivnim delom ZZZS v zadnjih letih zmanjšalo. Ob tem pa je potrebno opozoriti tudi na skupino zavarovanih oseb, ki imajo začasno zadržane pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi neplačevanja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Te osebe so torej zavarovane in vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja (ne gre za nezavarovane osebe!), vendar imajo na podlagi 78.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zadržane pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen pravice do nujnega zdravljenja oz. nujne medicinske pomoči.

 

 

           

Pripravila:

 

po pooblastilu župana, št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

                             mag. Mateja Jerič

            vodja Urada za družbene dejavnosti                                                                   

       

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam