vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 392 Fizična realizacija programov v osnovnem zdravstvu


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Na 19. seji je bilo med ostalimi obravnavano tudi poslovanje Zdravstvenega doma Novo mesto. V gradivu je bil dan poudarek finančnemu poslovanju poslovanju. V medijih in med občani je še posebej v zadnjih dneh zapisanih in izrečenih veliko negativnih ugotovitev o nedostopnosti zdravnikov v osnovnem zdravstvu in posledični preobremenjenosti na urgenci. .Vprašanji: 1. Kakšna je bila fizična realizacija programa Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2020 in kakšna v delu letošnjega leta? 2. Kateri so največji problemi na kadrovskem področju?

Odgovor

Iz Letnega poročila ZD NM za leto 2020 je razvidna realizacija programa, ki sledi v nadaljevanju:

 

Splošna ambulanta

V letu 2020 je bil delovni plan količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah in ambulantah DSO presežen za 4,6%. Realiziranih je bilo 444.203 količnikov iz obiskov, od tega 1.669 količnikov za preventivo odraslih (105,6% letnega plana).

V primerjavi s preteklim letom je bilo v splošnih ambulantah  Zdravstvenega doma realiziranih za 10% količnikov manj. V splošni ambulanti v DSO  pa 19 količnikov več.

Otroški in šolski dispanzer  (preventiva in kurativa): realizirano je bilo  70,5% načrtovanega delovnega plana.

Začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 so omejili izvajanje preventivne dejavnosti za otroke in šolarje. Kljub temu je bil načrtovan plan preventive realiziran v višini 87,6%.

Zaradi epidemioloških razmer (manj bolnih otrok, izvajanje preventivne dejavnosti je bilo omejeno) je bilo v letu 2020, realiziranih za 28,2% manj kurativnih storitev in 12,6% manj preventivnih storitev v primerjavi s preteklim letom.

Dispanzer za ženske (preventiva in kurativa) 93,7% načrtovanega delovnega plana.

V letu 2020 je bilo glede na preteklo leto v dispanzerju za ženske zabeleženih za 10,7% manj obiskov. Slednje je posledica ukrepov v času epidemije.

 

V začetnih mesecih leta 2021 je bilo s  strani ZD NM podana realizacija programov, ki je sledeča: splošna ambulanta – kurativa 112%, preventiva 168%, otroški in šolski dispanzer – kurativa 65%, preventiva 93%, dispanzer za ženske – kurativa 108%, preventiva 106%.

 

Skladno z interventno zakonodajo, navodili MZ in ukrepi vlade RS, lastni kader od pričetka pandemije nenehno prerazporejajo, da lahko zagotavljajo opravljanje dodatnih aktivnosti, potrebnih za obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19 (triažno vstopno točko, zobozdravstveno  ambulanto  za  zdravljenje  COVID -19  pacientov,  vstopno  točko  za odvzeme  brisov  na SARS-CoV-2, COVID-19  ambulanto  za  odrasle  in COVID-19  pediatrično ambulanto,  mobilni  tim  za  testiranje  s  hitrini  antigenskimi  testi  na  SARS-CoV-2. Na novih deloviščih je bilo od 1.1.2021 do 14.6.2021 opravljenih 61.590 testiranj na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (HAGT in PCR) ter izvedenih 35.464 storitev pregledov in cepljenja proti Covid-19.

 

Kljub novim deloviščem so vse programe v glavnini realizirali, manjši obseg realizacije je zabeležen le v preventivnih zdravstvenih programih, ker so zaposleni v celoti in ves čas razporejeni na Covid dejavnosti (referenčne ambulante, zdravstveno vzgojni center, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja) in specialističnih ambulantah. Glede na pretekla leta je v času epidemije zabeleženih tudi več obravnav na daljavo, t.i. telemedicine, in sicer je bil delež takih pregledov v  ZD Novo mesto cca. 35%.

 

Trenutno ima  ZD Novo mesto zaposlenih 15 splošnih oziroma družinskih zdravnikov, od tega 1 zdravnica opredeljuje nove paciente. Na pediatriji je zaposlenih 11 pediatrov, od tega nove paciente opredeljujejo 4 zdravniki. Pričakujejo, da bodo do konca leta 2021 specializacijo zaključili 3  specializanti s področja družinske medicine, 2 specializanta s področja pediatrije in 1 specializant s področja urgentne medicine, kar bo omogočilo pacientom še boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev.

 

Vsi pacienti oziroma uporabniki zdravstvenih storitev lahko pridejo  do svojega izbranega osebnega zdravnika,  le klinična pot obravnave pacienta je nekoliko spremenjena. Potrebno je predhodno naročanje in dogovor za obisk pri zdravniku. Predvsem mlajšim generacijam svetujemo, da se namesto telefonskih klicev poslužujejo elektronskega načina naročanja.
 

 

           

Pripravila:

 

po pooblastilu župana, št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

                             mag. Mateja Jerič

            vodja Urada za družbene dejavnosti                                                                   

       

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

Nazaj na seznam