vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 354 Demografska ogroženost v KS Otočec


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Ali MO NM vrši kakršnekoli aktivnosti na programu demografske ogroženosti za vasi Srednje Grčevje, Sela pri Štravberku, Štravberk, Koti?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto spremlja demografski razvoj s strokovnimi podlagami v postopkih priprave večjih sprememb prostorskih aktov in nekaterih razvojnih programih, med njimi zlasti programih razvoja predšolske in osnovnošolske vzgoje. Zadnja celovita Demografska študija je Demografska študija za Mestno občino Novo mesto z oceno demografskega razvoja in potencialnih vplivov na prostorski razvoj v obdobju do leta 2045, ki jo je izdelal ERIco Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. v letu 2015. Študija je javno objavljena na spletni strani https://www.novomesto.si/mma/-/2017091316033593/

 

Študija je osredotočena na napoved in oceno prihodnjih demografskih sprememb za območje Metne občine Novo mesto do leta 2045 kot celoto, za območja krajevnih skupnosti in območja prostorsko pomembnejših naselij (Novo mesto, Birčna vas, Črmošnjice pri Stopičah, Dolž, Gabrje, Otočec, Podgrad, Prečna, Stopiče, Uršna sela in Velike Brusnice). Študija se ni pripravila za vsa posamična naselja v mestni občini, ker je večina naselij v mestni občini po številu prebivalstva tako majhna da so napovedi in projekcije v demografskih študijah zaradi majhnega vzorca statistično premalo zanesljive. Obravnava naselij z malim številom prebivalcev  se v študiji obravnava združeno v sklopu območja posamezne krajevne skupnosti.

Študija je osredotočena poleg celotne mestne občine in urbanih središč na območja krajevnih skupnosti. Vsa štiri obravnavana naselja, to so  Srednje Grčevje, Sela pri Štravberku, Štravberk in Koti ležijo v Krajevni skupnosti Otočec, za katero je študija ugotovila, da se je med letoma 2010 in 2015 skupno število prebivalcev (brez naselja Otočec) povečalo za nekaj manj kot 10 %. Število živorojenih (med 30 in 46) ter posledično stopnja rodnosti (med 12,3 in 18,7 ‰) iz leta v leto nihata, kar je za prebivalstveno majhna območja tudi razumljivo. V obdobju med  letoma 2010 in 2014 se je rodilo 174 otrok, povprečna stopnja rodnosti je bila 14,5 ‰, kar je bilo 2 ‰ nad slovenskim in povprečjem v MO Novo mesto. V letu 2014 se je rodilo 46 otrok, povprečna stopnja rodnosti pa je bila 18,7 ‰. V vseh velikih starostnih kategorijah se je število prebivalcev nekoliko povečalo.

 

Tabela 1. Število prebivalcev v naseljih v KS Otočec (brez naselja Otočec) v letih 2008 in 2015.

 

Število prebivalcev po naseljih v KS Otočec

2008

2015

Črešnjice

117

137

Dobovo

12

20

Dolenja vas

92

91

Dolenje Grčevje

24

23

Golušnik

17

17

Gorenje Grčevje

11

12

Gorenje Kronovo

36

44

Herinja vas

103

111

Jelše pri Otočcu

50

53

Koti

19

18

Lešnica

104

111

Lutrško selo

174

187

Paha

45

59

Sela pri Štravberku

6

7

Sevno

68

89

Srednje Grčevje

91

101

Štravberk

36

31

Trška Gora

183

202

Vrh pri Pahi

90

84

Zagrad pri Otočcu

44

44

Ždinja vas

200

234

Žihovo selo

38

41

 Skupno

1560

1716

 

 

Podatki o številu prebivalcev v obdobju 2008 do 2015 kažejo, izrazito pozitivno demografsko rast tudi za naselje Otočec, kjer se je v obdobju od leta 2008 do leta 2015 število prebivalcev povečalo iz 717 na 788 prebivalcev oz skoraj za 10 %.  

 

Tabela 2. Število prebivalcev v naselju Otočec v letih 2008 in 2015.

 

Število prebivalcev v naselju Otočec

2008

2015

Otočec

717

788

 

 

 

Čeprav so podrobnejše analize po posamičnih majhnih naseljih z vidika napovedi in projekcije v demografskih študijah zaradi majhnega vzorca statistično premalo zanesljive so podatki o gibanju števila prebivalcev znani. Naselja Srednje Grčevje, Sela pri Štravberku, Štravberk in Koti so bila v demografski študiji z vidika podatkov o številu prebivalcev obravnavana. Za vsako naselje so izdelovalci študije pripravili tudi pojasnilo o gibanju števila prebivalcev in sicer:

 

Podatki kažejo, da se število prebivalcev v naseljih Srednje Grčevje, Sela pri Štravberku, Štravberk in Koti v obdobju med letoma 2008 in 2015 ni dosti spreminjalo, kljub zmanjšanju števila v obdobju 2008 – 2015 velja, da ostaja v okviru pričakovanih nihanj ustaljeno in stabilno.

 

Mestna občina Novo mesto izvaja javne službe in razvojne programe na celotnem območju mestne občine. Zato imajo prebivalci vseh naselij dostop do lokalnih javnih storitev. Splošna demografska slika Slovenije se zaradi manjše rodnosti poslabšuje, a v okviru danih razmer v mestni občini ostaja nad povprečjem mestnih občin v Sloveniji. Stopnja naravnega prirasta je med višjimi, v obdobju 200-2014 se je gibala na ravni med 0,6 in 4,9 ‰, v obdobju 2006-2014 pa med 2 in 4,9 ‰, kar je 2-3 ‰ višje od slovenskega povprečja. Avtorji demografske študije navajajo, da je nadpovprečna rast posledica nadpovprečne rodnosti in podpovprečne umrljivosti.

 

Zaradi navedenega posebnih aktivnosti zaradi demografske ogroženosti ne izvajamo, ampak z rednimi programi in projekti skrbimo za enakomerno opremljenost in dostopnost poseljenih območij do lokalnih javnih storitev in razvojnih programov.

 

Pripravil:

 

Izidor Jerala

podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam