vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 372 Kanalizacija in vodovod v KS Otočec


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kako je s projektom kanalizacija Herinja vas, Paha, Jelše, Črešnjice in vodovodom Dobovo?

Odgovor

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v novembru in decembru 2019 potrdil Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (v nadaljevanju »strategija«) in  Operativni program opremljanja aglomeracij Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (v nadaljevanju »operativni program«). V strategiji in operativnem programu je opredeljeno izpolnjevanje zahtev o opremljanju aglomeracij. Aglomeracije so določene v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Strategije obravnava 22 neopremljenih aglomeracij na območju MONM, pri čemer 13 aglomeracij izpolnjuje pogoje za opremljanje z javnim kanalizacijskim sistemom, 9 aglomeracij pa ne.

Hernija vas, Paha in Jelše ne spadajo med naselja, ki so, glede na zakonske pogoje, uvrščene med aglomeracije, zato gradnja kanalizacijskega omrežja v teh naseljih ni predvidena.

Naselje Črešnjice je opredeljeno kor aglomeracija. Iz strategije je razvidno, da je glede na zakonodajni okvir (3-kratnik investicije) in dolgoročno presojo stroškov neupravičeno reševanje aglomeracije z gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Zato v Črešnjicah gradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena.

Za vsa navedena naselja je predvideno opremljanje z individualnimi hišnimi čistilnimi napravami. Posamezniki so upravičeni tudi do subvencioniranja vgradnje MKČN. Več informacij je objavljenih na: https://www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/2020120714163693/

Na vodovodnem sistemu v naselju Dobovo po informacijah upravljavca ne prihaja do motenj. Trenutno tam ni predvidenih investicij.  

 

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

podsekretarka za investicije in komunalne zadeve

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam