vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
07.10.2021 900-00012/2021 - 434 Vprašanje glede pogovorov s ponudniki za optični internet v mestnem jedru Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
07.10.2021 900-00012/2021 - 433 Pobuda za vzpostavitev novega urbanega parka: v občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (sd opn 2) se umesti večja površina za vzpostavitev novega urbanega parka Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 432 Dodatno pojasnilo 900-0009/2021 - 402 Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO NM, se jih ozeleni ter pripravi Strategijo ozelenitve mesta zaradi podnebnih sprememb Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 431 Dodatno pojasnilo 900-0004/2021 - 375 Sistemsko urejanje izpostavljenih ekoloških otokov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 402 Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO NM, se jih ozeleni ter pripravi Strategijo ozelenitve mesta zaradi podnebnih sprememb Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 390 Umestitev javnega sadovnjaka Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
27.05.2021 900-0007/2021 - 389 Umestitev kolesarske steze pri prenovi Šmihelske ceste – 3. faza Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 376 Ocena potresne varnosti večstanovanjskih stavb v MONM Maja Žunič Fabjančič Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 375 Sistemsko urejanje izpostavljenih ekoloških otokov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-20/2020–334 Ureditev območja ob Gradu Grm Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 324 Vzpostavitev delovnega telesa za področje socialnega varstva Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
17.12.2020 900-19/2020 – 323 Pobuda za ureditev zunanje športne infrastrukture in razvoj različnih športnih aktivnosti Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-18/2020–299 Ureditev nabrežja Krke za urbano preživljanje prostega časa Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020-298 Vključevanje zainteresirane javnosti v pripravo strateških dokumentov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020 – 291 Pobuda, da se pozove nevladne organizacije, da sodelujejo pri pripravi Letnega programa športa Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020-246 Nakup sistema za vodenje turističnih in ostalih skupin Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020-245 Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - izvedba rednih in izrednih sej na daljavo Maja Žunič Fabjančič Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020-244 Seznanitev Občinskega sveta MONM z rezultati meritev kakovosti zraka v Novem mestu v letu 2019 Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-208 Pobuda za sofinanciranje cepiva za klopni meningoencefalitis Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019-207 Odlok o urbani opremi v Mestni občini Novo mesto Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-206 Seznanitev Občinskega sveta s kakovostjo zraka v Novem mestu Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-188 Ureditev področja uporabe javne kulturne infrastrukture za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
14.11.2019 9001-8/2019-176 Časovnica realizacije brvi čez reko Krko v Irči vasi Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-175 Sanacija Ulice Ob Težki vodi zaradi posedanja cestišča Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-174 Obuditev podeljevanja oznake Kolesarjem prijazni Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 146 Določitev javnih legalnih prostorov za ulične poslikave oz. grafitiranje Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 145 Trajnostna mobilnost: Pobuda da občina poišče možnosti za zgraditev varovane kolesarnice Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-136 Predstavitev Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel v KS Šmihel Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-135 Pravilnik o spominskih obeležjih v Mestni občini Novo mesto Novo mesto in imenovanje Komisije za spominska obeležja Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
18.06.2019 9001-5/2019-104 Imenovanje posvetovalnega telesa Svet za migracije Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-80 Imenovanje delovne skupine za pripravo strateškega načrta vpeljave programov v staro mestno jedro Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-79 Ureditev prometno - infrastrukturne situacije in drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja prebivalcev na območju Šmihela Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-78 Pobuda za dodatna pojasnila k Pobudi občini da občanom sofinancira kastracije in sterilizacije zapuščenih mačk neposredno z javnim pozivom - dopolnitev svetniškega odgovora št. 9001-2/2019 - 48 Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-48 Pobuda občini da občanom sofinancira kastracije in sterilizacije zapuščenih mačk neposredno z javnim pozivom Maja Žunič Fabjančič Direktorica občinske uprave
14.03.2019 9001-2/2019-47 Kakovost zraka v Novem mestu Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-35 Pobuda za dodatna pojasnila k podani pobudi iz 2. seje Občinskega sveta glede vzpostavitve sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani MO NM v zapisnikih in zvočnih posnetki Maja Žunič Fabjančič Urad za finance in splošne zadeve
31.01.2019 9001-1/2019-34 Stanovanjski program za mlade Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-33 Vprašanje, kako bo rešen kolesarski promet iz soseske Šmihel v smeri centra Novega mesta Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-17 Vzpostavitev sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej Občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani Mestne občine Novo mesto v zapisnikih in zvočnih zapisih Maja Žunič Fabjančič Urad za finance in splošne zadeve