vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 324 Vzpostavitev delovnega telesa za področje socialnega varstva


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Socialne stiske ljudi se iz leta v leto večajo, epidemija Covid-19 jih je še poglobila in posledice trenutnih razmer bomo v polnem obsegu začutili šele v naslednjih letih v obliki poglobljenih in resnih stisk. Na občinski ravni imamo sicer urejeno institucionalno oskrbo, vendar pa lahko občina s podporo programom in t. i. mehkim vsebinami zelo vpliva na dostopnost storitev za ranljive skupine, ki so za njih brezplačne in jih že zdaj po nekaterih ocenah uporablja 15.000 oseb v stiski in njihovih svojcev. Predvsem je treba nameniti pozornost predvsem tistim programom in storitvam, ki jih javni sektor zaradi preobremenjenosti ne nudi, ali pa za določeno področje sploh ne obstaja in za ranljive skupine kot so: starejši, žrtve nasilja, invalidi, kronični bolniki, ljudje v duševnih in socialnih stiskah ipd. 
Če želimo vzpostavljati bolj vključujoče 
okolje za vse, potem moramo biti bolj ambiciozni v naslavljanju izzivov kot so staranje prebivalstva in naslavljanja duševnih, socialnih in drugih stisk z vzpostavitvijo močnih podpornih storitev in mehanizmov, ki bodo naše someščanke in someščane prestregli pri nepredvidljivih življenjskih situacijah in okoliščinah, na katere sami ne morejo vplivati.
Pobuda županu, da se po modelu posvetovalnih teles na področju prostora, mladine, starejših ipd., ki delujejo dobro in so v pomoč in podporo županu in občinski upravi pri naslavljanju področnih izzivov, imenuje posvetovalno telo oz. delovno skupino za področje socialnega varstva. Po modelu lokalnega partnerstva predlog, da se v skupino vključi vse relevantne deležnike, ki zagotavljajo storitve na področju socialnega varstva in zdravstva (javni sektor, nevladne organizacije, gospodarstvo). Strokovna delovna skupina bi lahko delovala tudi morda pod okriljem ali v tesni povezanosti s Pisarno socialne blaginje, ki vzpostavlja most za povezovanje in iskanje skupnih rešitev na tem področju.

 

Odgovor

Vsega navedenega se zavedamo, zato pospešeno oblikujemo Sistem lokalne blaginje. S tem želimo prevzeti koordinatorstvo delovanja in aktivnosti na vseh področjih, pomembnih za kakovostno bivanje v naši občini. Povezujemo se z relevantnimi deležniki na številnih področjih, da bomo lahko na eni strani ponudili jasne informacije o storitvah, ki so občanom na voljo in konkretno pomoč posameznikom oz. družinam v stiski na drugi strani. Pobudo za ustanovitev posvetovalnega telesa župana na področju socialnega varstva bomo preučili v okviru vzpostavljanja Pisarne lokalne blaginje. 

 

Pripravila:

 

po pooblastilu župana, št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

                             mag. Mateja Jerič

            vodja Urada za družbene dejavnosti                                                                   

       

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

Nazaj na seznam