vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2020–334 Ureditev območja ob Gradu Grm


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Predlagam ureditev obeh z veljavnim OPPN za grad Grm načrtovanih otroških igrišč – vzhodnega ob vodohramu na Grmu in zahodnega ob Grmskem sprehajališču. Poleg tega naj MONM skupaj s KS in ključnimi deležniki opravi skupni razmislek o celotni ureditvi območja rabe prostora ob gradu glede na potrebe lokalnega prebivalstva. Obrazložitev: Ob gradu Grm je nekoč že bilo urejeno športno igrišče, sprva travnato nogometno oz. večnamensko, kasneje pa peščeno in asfaltirano igrišče – za odbojko, rokomet/mali nogomet/košarko. Že daljše obdobje igrišča ni več. Z veljavnim OPPN za območje gradu Grm je predvidena tudi ureditev ne sicer športnih, pač pa dveh otroških igrišč, enega na vzhodnem, drugega na zahodnem delu območja. 10 let po uveljavitvi OPPN za območje gradu Grm je načrt praktično povsem neuresničen – tudi v zvezi z odprtimi površinami oz. igrišči. Ob gradu Grm vsakodnevno hodi veliko sprehajalcev, tudi z majhnimi otroki, ob gradu Grm pa se prične tudi Grmsko sprehajališče, ki ob potoku Težka voda vodi do Gotne vasi. Predlagam, da občina z namenom izboljšanja odprtih površin na Grmu in ureditev, primernih za sprehajalce, čim prej pristopi k pridobitvi zemljišč in ureditvi obeh igrišč. Ker to območje predstavlja pomembno povezovalno stičišče pešpoti in drugi poti, ki povezujejo južni del mesta z mestnim jedrom, hkrati pa prihaja vse več najrazličnejših pobud rabe tega prostora (skupnostni vrtovi, športne površine ipd.), predlagam, da MONM skupaj s KS Grm in ključnimi deležniki opravi posvetovanje z lokalnim prebivalstvom in med različnimi interesi ugotovi, kateri projekti oz. katere potrebe prebivalstva po kakovostnem preživljanju prostega časa na zunanjih površinah bi lahko naslovili na tem območju.

Odgovor

Skladno z ureditvijo po OPPN Grm, ki predvideva otroško igrišče na zahodnem delu kompleksa ter po uskladitvi s KS Kandija Grm je le ta pripravljena pričeti z aktivnostmi, ki zajemajo tako obveščanje kot pripravo ustreznih podlag za možnost postavitve igral na omenjenem zemljišču. Predvidoma se bo KS Kandija Grm prijavila na naslednji Javni poziv za ureditev otroških in športnih igrišč v MONM.

 

 

Ivica Menger

višja svetovalka za šport in mladino

 

dr. Iztok Kovačič                                                                    dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                     direktorica

Nazaj na seznam