vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 375 Sistemsko urejanje izpostavljenih ekoloških otokov


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

MONM naj v sodelovanju s Komunalo Novo mesto in krajevnimi skupnostmi aktivno pristopi k urejanju izpostavljenih ekoloških otokov. Na več izpostavljenih lokacijah prihaja do neustreznega odlaganja smeti (prekomerna obremenjenost s smetmi zunaj zabojnikov, odlaganje odpadkov, ki ne sodijo na ekološki otok, neustrezno ločevanje, prevelika količina odpadkov na enem mestu in težave z odvozom ipd.). Na več lokacijah (predvsem na lokacijah, kje je možnost dostave odpadkov z vozilom in možnost ustavljanja vozil neposredno ob ekološkem otoku) odpadke odlagajo tudi fizične in pravne osebe, ki do tega niso upravičene (naenkrat zapolnijo celoten zabojnik, niso iz okoliša, prihajajo iz drugih občin na delovno mesto, smeti pripeljejo iz svojih vikendov ipd.). Primer KS Šmihel – križišče Šmihelske ulice in Ob Težki vodi. Z neodgovornim odlaganjem se onesnažuje in kazi okolica ter ogroža okolje. Nastajajo dodatni stroški čiščenja okolice otoka in dodatni stroški pri ločevanju neustrezno odloženih smeti. Neurejenost je zelo moteča za okolico, predvsem za občane/ke, ki živijo v neposredni bližini ekoloških otokov, kar vpliva na nižjo kakovost življenja. Kali pa je tudi celotno vizualno podobo mesta z vidika turističnega razvoja. Ker bi dodajanje novih zabojnikov opisane težave le še poglobilo, se predlaga, da se naredi pregled kritičnih točk – ekoloških otokov in po zgledu Šolskega centra Novo mesto ekološke otoke zamreži (dostop s ključem le okoliškim prebivalcem, ki tangrajo na ta otok) oz. se ekološke otoke odstrani iz neposredne bližine bivanjskih enot in se jih relocira na bolj ustrezne in manj moteče lokacije. Z zamreženjem eko otokov bi prispevali tudi k večjemu nadzoru nad ustreznim ločevanjem odpadkov, saj bi bila tako v večji meri izvedljiva identifikacija kršiteljev in zvišana odgovornost posameznikov.

 

Odgovor

Posredujemo odgovor vodje Sektorja splošne komunale Simona Štuklja, Komunala Novo mesto d.o.o.: »Problematika t.i. izpostavljenih lokacij zbirnih mest za komunalne odpadke, je bila obravnavana tudi na sestanku z vodstvom KS in Komunale. Tako problematika kot tudi pobude s strani občanov so bile zelo temeljito razdelane, gre za zelo kompleksno in tudi večplastno problematiko zato je tudi strinjanje z obeh strani, da je potrebno uvesti določene ukrepe, ki bi zmanjšali te obremenitve.

 

Strinjanje tudi v tem smislu, da bi bilo smiselno vzpostaviti ograditev tega prostora in na ta način omejiti odgovornost neprimernega odlaganja komunalnih odpadkov tako, kot je tudi izražena pobuda s strani občanov. Hkrati pa tudi poostriti nadzor nad napačnim odlaganjem komunalnih odpadkov na eko otokih.«

 

Iz navedenega je razvidno, da se JP Komunala aktivno ukvarja z navedeno problematiko.

 

 

Pripravila:

 

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                           Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam