vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 376 Ocena potresne varnosti večstanovanjskih stavb v MONM


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

MONM naj opravi analizo in preveri potresno ogroženost večstanovanjskih stavb v primeru močnejšega potresa. Na podlagi ugotovitev naj po potrebi pristopi k ukrepom za sistematično naslavljanje potresne varnosti, če so ugotovi obstoj potresno nevarnih stavb na območju Mestne občine Novo mesto.

Odgovor

Analiza potresne ogroženosti Mestne občine Novo mesto bo izdelana v okviru Načrta zaščite in reševanja v primeru potresa na območju Mestne občine Novo mesto.

Ocena potencialne poškodovanosti oziroma ogroženosti objektov ob močnejšem potresu (VIII EMS) je bila delno že izdelana in bo vključena v Oceno ogroženosti zaradi pojava potresa na območju Mestne občine Novo mesto. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo aplikacij POTROG, katere bile razvite v sklopu projektov POTROG, POTROG 2, POTROG 3 in POTROG 4, financiranih s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje - URSZR. Razvite so bile z namenom pridobitve orodja za hiter odziv v primeru potresa. Aplikacije uporabljajo podatke iz različnih virov (CRP, AJPES,PLDP, EHIŠ,…) in poenostavitve, ki so privzete na podlagi izdelanih strokovnih podlag. Na tem mestu je potrebno opozoriti, da so pri ocenah možna tudi manjša odstopanja, npr. prenove v določenih primerih še niso zavedene v sistemu - praviloma pa se podatki o nepremičninah črpajo iz registra nepremičnin REN 2018. Projekt je zaživel v letu 2011, zadnja nadgradnja sistema pa je bila izvedena v letih 2019/2020. Izvajalci projekta si bili Inštitut za vodarstvo, Agencija RS za okolje in Zavod za gradbeništvo Slovenije.

 

Stavbe, ki bi ob močnejšem potresu doživele hude poškodbe (D4- zelo huda poškodovanost  in D5 – porušitev) bodo vključene v samo oceno ogroženosti zaradi potresa na območju občine. Za nekaj večstanovanjskih objektov je predvidena obsežna do huda poškodovanost (D3) in začasna neuporabnost objekta, le-ti pa za enkrat še niso vključene v oceno, saj ne predstavljajo večje in takojšnje nevarnosti porušitve. Trenutno se, na podlagi podatkov aplikacij POTROG, hujša poškodovanost predvideva pri naslednjih objektih:

 

 

#

LOKACIJA

Poškodovanost pri intenziteti VIII EMS

 1.  

Glavni trg 18, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Glavni trg 30, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Glavni trg 8, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Grad Grm, Novo mesto

D4

 1.  

Kandijska cesta – interna bolnišnica, Novo mesto – *PRENOVA*

D4

 1.  

Klemenčičeva ulica 3, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Klemenčičeva ulica 4, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Mestne Njive 10, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Mestne Njive 5, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Mestne Njive 6, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Mestne Njive 7, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Mestne Njive 8, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Mestne Njive 9, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Nad mlini 48, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Nad mlini 50, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Nad mlini 54, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Nad mlini 58, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Nad mlini 60, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Nad mlini 62, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Nad mlini 64, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Nad mlini 66, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Pristava, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Sokolska ulica 1, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Vrh pri Ljubnu 13, 8000 Novo mesto

D4

 1.  

Zagrad pri Otočcu 1, 8222 Otočec

D4

 

 

 

Ocena poškodovanosti je bila izdelana za potres intenzitete VIII EMS.

 

Za ureditev in varnost so načeloma odgovorni lastniki objektov.

 

 

Pripravila:

 

Klara Golić                                                                 Brigita Železnik

Strokovna sodelavka za civilno zaščito                    vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam