vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 389 Umestitev kolesarske steze pri prenovi Šmihelske ceste – 3. faza


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Zanima me, ali je glede na načrtovano prenovo Šmihelske ceste - 3. faza, ki poteka od Šmihelske ceste v smeri šmihelskega pokopališča proti centru Novega mesta, predvidena kot ločen pas tudi kolesarska steza, ki bi se navezala na že izvedeno kolesarsko stezo pri prehodu čez železniško progo.  Zdaj se kolesarji vozijo po cesti (kar je na tako prometni vpadnici nevarno) ali po pločniku za pešce. Prostora za izvedbo je dovolj in glede na res velik cestni promet na omenjeni cesti in veliko število kolesarjev, bi bila umestitev z vidika varnosti zelo smiselna.

Odgovor

Projekt rekonstrukcija Šmihelske ceste – 3. faza od uvoza na Smrečnikovo ulico do pokopališča, se bo v območju šole poleg površin za pešce ob levem in desnem robu državne ceste uredil tudi s površinami za kolesarje v širini 1m. Pri šoli je predvidena polnilnica za električna kolesa. Kolesarka steza in pločnik se bosta navezovala tudi na predvideno ureditev pešpoti in kolesarske steze ob Težki vodi.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

Nazaj na seznam