vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 402 Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO NM, se jih ozeleni ter pripravi Strategijo ozelenitve mesta zaradi podnebnih sprememb


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO NM in se jih ozeleni in pripravi Strategijo ozelenitve mesta zaradi podnebnih sprememb. Zadnje čase smo priča in so tudi nas doleteli vročinski valovi in kar je zagotovo je to, da bodo vse pogostejši in daljši pojavi. Dokazano je, da ogrožajo življenje več tisoč posameznikov, predvsem gre za ranljive skupine sploh, če med njih uvrščamo starejše prebivalstvo, osebe s kronično žilnimi boleznimi itd. Torej gre za zelo velik del prebivalstva. Zatorej se je potrebno sistemsko pripraviti. Dejstvo je tudi, da se mesta segrevajo hitrejše kot okolica.  Znano pa je tudi, da se lahko ohlajamo zunanje površine zgolj z parki, zelenicami in vodnimi površinami, notranje prostore pa z ustreznimi energetskimi sanacijami. Vsa ta napredna mesta vlagajo zelo veliko v to, da se ozelenjuje torej v sajenje dreves, bazene, fontane. V NM smo velikokrat bili priča temu, da ko se je šlo v neke prenove se je velik delež dreves posekal, nato pa so se zasajala manjša, ki pa hladu ne morejo zagotavljati še kar veliko let. Primer je Glavni trg kjer življenje poteka skoraj zgolj v senci dreves, ki so po prenovi ostala. Tudi na Rozmanovi ni predvidene kakšne širše ozelenitve. Tudi z OPPN Novi trg se krči park pred KC JT. Tudi park pri Foto Asji ni predviden, da bi ostal. To je le nekaj primerov. Potrebno bi bilo izkoristiti naravne danosti, izkoristiti reko Krko in druge potoke v krajevnih skupnostih; pomembno je vedeti, da bodo v prihodnosti zelene krajevne skupnosti predstavljale bolj kakovosten življenjski prostor in to bo zaželen prostor za življenje in predlog, da se skupaj s KS identificira in mapira te prostore, ki bi bili za to primerni in se jih ozeleni v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom z namenom dviga kakovosti življenja. Občina naj bo pozorna pri načrtovanju prenov in upošteva tudi ta vidik.

 

Odgovor

Pobudo podpiramo in se zavedamo problematike podnebnih sprememb in blaženja negativnih vplivov skozi ukrepe ozelenitve mesta, vzdrževanja zelenih površin in vzpostavitve katastra mestnega drevja. Pobudo bomo preučili in na podlagi analize stanja pristopili k aktivnostim.  Za območje Mestne občine Novo mesto je bila v okviru priprave strokovnih podlag za OPN izdelan Urbanistični načrt Novega mesta, ki kot posebno poglavje  obravnava tudi zeleni sistem Novega mesta (Acer Novo mesto d.o.o, december 2007). Prvenstveno je potrebno  ustrezno vzdrževati in skrbeti za obstoječe zelene sisteme med katerimi imajo glavno vlogo mestni gozdovi (9 gozdnih kompleksov oz. mestnih gozdov, ki so razglašeni kot gozdovi s posebnim namenom: Mestna hosta, Portoval, Ragov Log, Drgančevje, gozd ob potoku Šajser, Marof, Žabja Vas, Muhaber in Češča vas; Odlok o razglasitvi gozdov s  posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto, Uradni list RS, št. 31/2014).  Poleg tega pa Mestna občina Novo mesto sodeluje preko Društva za razvijanje prostovoljnega dela kot del javne uprave v dvoletnem projektu Erasmus+ Co-creative RETHINKing for sustainable cities (CRETHINK), ki ga sofinancira Evropska unija. V projektu sodelujejo Danska, Islandija, Italija in Slovenija. Cilj projekta je aktivno sodelovanje med javnimi službami in civilno družbo, in sicer na področju trajnostnega razvoja, s sledenjem ciljem Združenih narodov in njihovih smernic za trajnostni razvoj.

Projekt sledi cilju št. 11 (UN Sustainable Development Goals 2015): Naj bodo mesta vključujoča, varna, prožna in trajnostna.

V projektu z roko v roki sodelujeta dve skupini – javni uslužbenci in civilna sfera, ki bodo v dveh letih trajanja projekta tvorili t. i. živi laboratorij.

V okviru projekta bo poleg ozaveščanja širše javnosti o pomenu mestnega drevja in zelenih površin (prek delavnic, publikacije ipd.) pripravljen tudi predlog Pravilnika o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih površinah MONM.

 

Pripravila:

 

Mojca Tavčar

podsekretarka

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam